Przeczytane / Polecane

Seria "Testy Ogólne i Specjalistyczne z Języka Polskiego jako Obcego Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu ŁódzkiegoSeria „Testy Ogólne i Specjalistyczne z Języka Polskiego jako Obcego Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ” jest pracą zbiorową wykładowców Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ i składa się z 6 zeszytów:

Cz. 1. Testy śródsemestralne i semestralne z języka polskiego (poziom A1 i A2)
Cz. 2. Testy semestralne wraz ze zbiorem ćwiczeń dla poziomu B1-C1”
Cz. 3. Testy dla kandydatów na studia humanistyczne i prawnicze”
Cz. 4 Testy dla kandydatów na studia medyczne”
Cz. 5. Testy dla kandydatów na studia ekonomiczne”
Cz. 6. Testy dla kandydatów na studia techniczne”

Część pierwsza i druga serii przeznaczone są dla osób uczących się na poziomie A1-C1. Testy podzielono na testy śródsemestralne i semestralne. Autorzy w słowie wstępnym do zeszytu pierwszego podkreślają, iż zasób leksykalny i gramatyczny uwzględniony w testach opiera się szczególnie na podręcznikach Janusza Kucharczyka „ Zaczynam mówić po polsku” i „Mówię po polsku” oraz „Ten, ta to” Jolanty Lechowicz i Joanny Podsiadły. To ważna informacja szczególnie dla nauczycieli, którzy korzystają z wyżej wymienionych podręczników podczas zajęć, ponieważ testy mogą posłużyć jako materiał powtórkowy lub sprawdzający. Dla studentów na poziomie A1 przewidziano zadania sprawdzające rozumienie czytanego tekstu, ćwiczenia komunikacyjne, gramatyczne i leksykalne. Sprawdzana jest również umiejętność napisania tekstu na zadany temat lub w oparciu o prezentowane zdjęcie.
Testy tu zawarte spełniają zdecydowanie role testu postępów. Autorzy zakładają bowiem skontrolowanie wiedzy po określonej porcji materiału i po konkretnej ilości godzin. Stąd też uzasadnione są ćwiczenia sprawdzające fleksję imienną, łączliwość przyimków, umiejętność posługiwania się aspektem i zamiany mowy niezależnej w zależną. Typy zadań, pojawiające się z testach są prawdopodobnie typami stosowanymi na zajęciach, takimi, które studenci już znają – ćwiczenia testują tylko konkretne paradygmaty, np. użycie dopełniacza i miejscownika lub czasowników w liczbie mnogiej.
Treść ćwiczeń zakotwiczona jest w konkretnych realiach, a zatem jest to życie studenta uczącego się i mieszkającego w Łodzi. Pozwala to na oswojenie i sfunkcjonalizowanie uczonego języka z życiem codziennym. Akcja historii opisywanych w tekstach do czytania najczęściej rozgrywa się w obiektach usytuowanych na terenie Łodzi.
Każda część serii zawiera testy oraz klucz, co pozwala studentom samodzielnie ocenić swój poziom oraz postępy w nauce. W większości zeszytów podano również kryteria oceny oraz przykładowe prace pisemne. Poszczególne testy sprawdzają kompetencje w zakresie rozumienia ze słuchu (teksty przeznaczone do testowania tej sprawności muszą być czytane przez nauczyciela), pisania, czytania, poprawności gramatycznej oraz mówienia. Zeszyty mogą być wykorzystane na zajęciach jako materiał powtórkowy lub sprawdzający. Mogą też stanowić materiał do pracy samodzielnej studenta. Teksty i tematy do dyskusji dobrane są zgodnie z poziomem i profilem nauczania języka polskiego (słownictwo typowe dla poszczególnych kierunków studiów: humanistyczne, prawnicze, ekonomiczne, medyczne, techniczne) i zachęcają uczących się do rozwijania wszystkich umiejętności językowych.

poleca dr Wioletta Hajduk-Gawron, Uniwersytet Śląski

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: