Przeczytane / Polecane

Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami.

M. Sokolová, M. Vojteková, W. Mirosławska, M. Kyseľová

     Publikacja nawiązuje na poprzednie prace M. Sokolovej w ramach projektu dotyczącego porównania języków zachodniosłowiańskich. W bliskich językach słowiańskich jakimi są polski i słowacki na podstawie pokazywania zgodnych i różnych form gramatycznych i leksykalnych szybciej można opanować drugi język.
     W publikacji znajdują miejsce wszystkie poziomy gramatyczne – ortoepiczne, ortograficzne, fonetyczne, morfologiczne, składniowe i słowotwórcze. Autorki prrzyjęły metodę synchronicznego badania problematyki. Praca podzielona jest na 12 części. W 11 części Słowotwórstwo i niezgodna leksyka znajduje się podrozdział leksyki, która jest w obu językach zdradliwa i należy do międzyjęzykowej homonimii. Na końcu każdej lekcji są ćwiczenia dotyczące danej tematyki. Na końcu publikacji znajduje się klucz – rozwiązania ćwiczeń ze wszystkich lekcji, bogata bibliografia zawierająca publikacje nie tylko słowackich, ale też polskich, czeskich, niemieckich i innych autorów zajmujących się lingwistyką. Oby publikacja była czytelna i w świecie słowiańskim, terminy językoznawcze są internacjonalne.
     Praca przeznaczona jest dla slawistów, szczególnie dla polonistów i słowakistów. Mogą z niej korzystać i uczestnicy Letnich szkół języka słowackiego i języka polskiego. Gorąco polecam kolegom zajmującym się nauczaniem języka polskiego jako obcego, zwłaszcza tym, którzy nauczają Słowian.


Publikację poleca
prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc., Katedra slavistiky FFOU v Ostrawie     Rozprawa Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami wspólnego autorstwa Miloslavy Sokolovej, Marty Vojtekovej, Wirginii Mirosławskiej, Miroslawy Kyseľovej to bardzo szczegółowe porównanie nie jedynie systemu językowego polszczyzny i języka słowackiego, czytelnik znajdzie bowiem w niej również informacje dotyczące języka czeskiego i innych języków południowosłowiańskich, choć poświęcono im mniej miejsca niż językom odnotowanym w tytule pracy. Pozycja stanowi kontynuację badawczych zainteresowań autorek. Miloslava Sokolova opublikowała wcześniej następujące prace: Slovenčina a čeština (2005, 2007) czy też Nový deklinačný systém sovenských substantiv (2007), także pozostałe autorki poświęcały zagadnieniom konfrontacji obu języków teksty naukowe. Slovenčina a poľština jest więc wynikiem i efektem kilkunastoletniej, a nawet kilkudziesięcioletniej, pracy badaczek.
     Głównym zamierzeniem omawianej publikacji jest porównanie dwóch tzw. „małych języków” należących do grupy języków europejskich. Praca przyczynia się do propagacji i lepszego opracowania obu języków, a także wzmacnia międzynarodową współpracę środowisk badawczych. Może ona być z powodzeniem wykorzystywana jako podręcznik akademicki do nauki gramatyki na studiach slawistycznych zarówno w Polsce, jak i na Słowacji.
     Slovenčina a poľština składa się z dwunastu rozdziałów z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu. Kolejno są to: porównanie systemu fonetycznego, analiza różnic w ortoepii i ortografii, porównanie systemów morfonologicznego, morfologicznego, charakterystyka rzeczowników, przymiotników, czasowników, zaimków i liczebników, wyrażeń nieodmiennych, składni i słowotwórstwa. Rozdział ostatni stanowi zbiór tekstów zawierających podstawowe wiadomości dotyczące kultury, położenia, atrakcji turystycznych Polski i Słowacji. Całość zamyka klucz z odpowiedziami do ćwiczeń znajdujących się na końcu każdego rozdziału.
     Należy przyznać, że poruszane zagadnienia i omawiana problematyka zostały bardzo rzetelnie i szczegółowo opracowane i scharakteryzowane. Praca została przygotowana z wielką dokładnością i dbałością o szczegóły. Przykłady, reguły, końcówki fleksyjne są często zamieszczane w tabelkach i kolumnach, dzięki czemu są bardziej przejrzyste i zrozumiałe. Każdemu problemowi towarzyszy bogata egzemplifikacja w języku polskim i słowackim. Dodatkowo materiał może zostać przepracowany dzięki zamieszczonym pod każdym rozdziałem ćwiczeniom. Slovenčina a poľština jest pozycją niezwykle wartościową, która zapewne będzie pomocna studentom slawistyk na kolejnych szczeblach ich edukacji uniwersyteckiej.

dr Maria Czempka-Wewióra, Uniwersytet w Preszowie

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: