Przeczytane / Polecane

Odkrywamy język polski

Liliana Madelska

     W rosnącej liczbie tytułów i opracowań poświęconych nauczaniu języka polskiego jako obcego publikacje Liliany Madelskiej pt. Odkrywamy język polski są na swój sposób wyjątkowe. Wynika to z kilku co najmniej przesłanek. Po pierwsze, autorka proponuje połączenie klasycznej formuły opisu gramatycznego z oryginalnym pomysłem na wielofunkcyjną pomoc dydaktyczną, która może być wykorzystywana zarówno na lektoracie języka polskiego jako obcego, jak i do samodzielnej nauki. Kolejną zaletą jest to, że publikacje te są dostępne w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Walorem tych trzech ostatnich jest nie tylko oczywista w przypadku tłumaczenia przystępność dla odbiorców, lecz także wykorzystanie kontrastów i analogii międzyjęzykowych odniesionych do różnych sytuacji bilingwalnych.
     Mimo deklaracji obecnych we wstępie, że materiał językowy obejmuje zakres poziomów A0 – B1, autorka uwzględnia inne jeszcze potrzeby komunikacyjne dociekliwego cudzoziemca, przybliżając mu znacznie trudniejsze zagadnienia gramatyczne, takie jak fleksja nazwisk czy formy imiesłowowe. Gradacja materiału nie wynika tutaj jedynie z konwencji opisu języka nauczanego, ale także z wiedzy o języku rodzimym słuchacza. Takie podejście świadczy o tym, że autorka jest nie tylko teoretykiem, ale przede wszystkim doświadczonym praktykiem, który potrafi przewidzieć trudności i potrzeby uczących się i odpowiednio na nie zareagować. Materiał skonfigurowany i zaprezentowany został w sposób jasny i zrozumiały, gdzie duże ułatwienie stanowią tzw. gramikony, czyli proste symbole graficzne towarzyszące terminom językoznawczym. Większość treści autorka ujmuje w formie przejrzystych tabel. Ich zaletą jest eksponowanie konkretnych zagadnień gramatycznych autonomicznie, co ułatwia ich jednostkową analizę i zrozumienie. Z drugiej zaś strony, uczący się ma możliwość skorzystania z przejrzystych odsyłaczy do tabel i egzemplifikacji omawianego zagadnienia. Na uwagę zasługują też rozwiązania graficzne w postaci humorystycznych rysunków i komiksów. Liliana Madelska konsekwentnie prowadzi swoisty dialog z czytelnikiem, zwracając się do niego bezpośrednio – zadając pytania, prowokując do samodzielnego formułowania reguł, umiejętnie wskazując zagadnienia szczególnie istotne. Ta, często drugo osobowa narracja daje czytelnikowi poczucie osobistego udziału w odczytywanej lekcji, tak jakby odbywała się ona rzeczywiście.
     Tym, co wyróżnia tę publikacje jest przypisanie znaczącej roli fonetyce. To swoisty monogram autorki, która wie doskonale, że (od dawna zaniedbane w glottodydaktyce polonistycznej) uświadamianie odbiorcy procesów fonetyczno-fonologicznych i konsekwentne łączenie ich z regułami gramatycznymi znacznie ułatwiają nabywanie kompetencji językowych. Rzecz nie tylko w samej artykulacji i melodii języka, ale również w jego swoistości.
     Publikację Liliany Madelskiej polecamy i tym, którzy chcą się kreatywnie uczyć języka polskiego jako obcego. Polecamy ją również i tym, którzy szukają mądrego i autorskiego pomysłu na uczenie innych.

Dr hab. Piotr Garncarek, Uniwersytet Warszawski

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: