Aktualności

Dodane: 2019-03-20

Program dla studentów polonistyki i studiów polskich 2019

Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór w Programie dla studentów polonistyki i studiów polskich 2019.

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie oraz wspieranie obcokrajowców studiujących w ramach studiów i programów polskich realizowanych w zagranicznych ośrodkach akademickich przez umożliwienie im semestralnego lub dwusemestralnego pobytu na wybranej uczelni publicznej w Polsce.

Program adresowany jest do studentów zagranicznych studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce).

Uprawnieni do udziału w Programie są również laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej poza Polską, którzy mogą wnioskować o stypendium NAWA na studia polonistyczne I lub II stopnia na wybranej uczelni publicznej w Polsce.

Stypendyści NAWA mogą w czasie studiów na wybranej uczelni w Polsce rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne przez doskonalenie znajomości języka polskiego, uczestniczenie w wykładach i zajęciach zgodnie z programem wybranych studiów, prowadzenie badań, realizację projektów naukowych, zbieranie materiałów do pracy naukowej lub dyplomowej, korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów. Językiem studiów jest język polski.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 roku o godz. 15:00.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2019 roku.

Procedura naboru studentów w programie stypendialnym na semestralne lub dwusemestralne studia polonistyczne w Polsce przewiduje udział polskiej uczelni przyjmującej.

Jednym z wymaganych do wniosku załączników jest Zaświadczenie z uczelni przyjmującej (wzór - Załącznik 1 do Regulaminu).

Zaświadczenie zawiera:
- dane Wnioskodawcy (studenta)
- dane uczelni przyjmującej (w tym dane osoby do kontaktu)
- zgodę uczelni przyjmującej na przyjęcie studenta (z określeniem poziomu i czasu studiów)
- akceptację przedstawionego przez studenta programu studiów (student ma obowiązek przedstawić program, który podlega ocenie i ewentualnej korekcie zgodnie z wymaganiami uczelni przyjmującej; program może być zindywidualizowany, ale w obrębie jednego typu studiów – I lub II stopnia)
- punktową ocenę wyników w nauce (punkty należy przyznać wg skali w Zaświadczeniu na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę wykazu ocen z ostatniego zakończonego roku akademickiego)
- ocenę znajomości języka polskiego (określoną na podstawie przedstawionych dokumentów lub rozmowy z Wnioskodawcą)
- dane opiekuna naukowego Wnioskodawcy (należy wskazać osobę, która z ramienia uczelni będzie opiekunem naukowym Stypendysty)

Poniżej przedstawiamy schemat procedury naboru w Programie:Wypłata stypendium NAWA za pośrednictwem uczelni przyjmującej odbywać się będzie jak w przypadku innych programów dla studentów (w oparciu o umowy ramowe z NAWA).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu dla studentów polonistyki i studiów polskich 2019 oraz przekazanie niniejszej informacji pracownikom Państwa uczelni, którzy odpowiadają za programy dla studentów zagranicznych.

Regulamin Programu oraz więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich-2019/o-programie

Pytania prosimy kierować na adres mailowy polonista@nawa.gov.pl

Zobacz także:
- Regulamin (.pdf)
- Załącznik 1 – wzór Zaświadczenie z uczelni przyjmującej (.docx)
- Załącznik 1 – wzór Zaświadczenie z uczelni przyjmującej (.pdf)

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: