Aktualności

Dodane: 2018-06-27

Pięciolecie pisma Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland

Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego
Dircksenstr. 46, 10178 Berlin
Tel. 004930 52682192
bundesvereinigung@polnischunterricht.de
http://polnischunterricht.de/

Pressemitteilung / Informacja prasowa
5 Jahre Fachzeitschrift Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland
Unsere Zeitschrift feiert ihr 5-jähriges Bestehen. Stoßen Sie mit uns an!

Nasze pismo obchodzi pięciolecie swego istnienia. Toast wzniesiemy

Wann? Freitag / w piątek, 8.06.2018, 19:00
Wo? w Collegium Polonicum (Słubice)

Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland – das Jahrbuch der Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte erscheint seit 2013! Es ist die einzige Zeitschrift in Deutschland, die ausschließlich der polnischen Sprache und ihrer Didaktik gewidmet ist. Als Erste legten wir die konkreten Zahlen der Polnischlerner/innen in Deutschland vor. Wir werben für Polnisch nicht nur als eine wichtige Nachbarsprache, sondern vor allem, im Kontext der europäischen Mehrsprachigkeitspolitik, als eine interessante Qualifikation für den europäischen Arbeitsmarkt. Unsere didaktischen Erfahrungen zeigen: Polnisch ist nicht schwer!
Die Autorinnen und Autoren des Jahrbuchs befassen sich neben der Sprachpolitik mit theoretischen Fragen der Linguistik, Didaktik und Methodik und stellen Lehrmaterialien und innovative Projekte vor. Verschiedene Bildungseinrichtungen und die Situation der darin Beschäftigten haben hier ein Forum. Die Zeitschrift ist eine Plattform des fachlichen Austausches unter Kolleginnen und Kollegen, die Polnisch als Fremdsprache und Herkunftssprache in allen Schulformen und an Hochschulen unterrichten. Sie ist zugleich eine Brücke zwischen der Fachwelt der Polnischlehrkräfte in Deutschland und in Polen. Veröffentlichungssprachen sind Polnisch oder Deutsch. Die bisherigen Ausgaben erhielten eine Förderung des Generalkonsulats der Republik Polen in Köln aus Mitteln zur Förderung der Polonia und des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (Nr. 2).

Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland – rocznik Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego ukazuje się od 2013 r.! Jest to jedyne czasopismo w Niemczech, poświęcone wyłącznie językowi polskiemu i jego dydaktyce. Jako pierwsi obliczyliśmy, ile osób uczy się języka polskiego w Niemczech. Promujemy język polski nie tylko jako język polsko-niemieckiego sąsiedztwa, lecz przede wszystkim, w kontekście europejskiej polityki wielojęzyczności, jako interesującą kwalifikację na europejskim rynku pracy. Nasze doświadczenia dydaktyczne pokazują: język polski nie jest trudny!
Autorzy i autorki rocznika zajmują się polityką językową, teoretycznymi zagadnieniami lingwistyki, dydaktyki i metodyki, prezentują materiały dydaktyczne i nowatorskie projekty. Przedstawiają różne instytucje kształcenia i omawiają sytuację zatrudnionych w nich osób. Pismo stwarza możliwość wymiany fachowej między Kolegami i Koleżankami, uczącymi języka polskiego jako obcego i jako języka pochodzenia na wszystkich poziomach nauczania i we wszystkich typach instytucji edukacyjnych. Umożliwia też kontakt między środowiskiem nauczycielskim w Niemczech i w Polsce. Materiały ukazują się po polsku lub po niemiecku. Dotychczasowe numery otrzymały dotację Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii z funduszu polonijnego i Pełnomocnika Federalnego ds. Kultury i Mediów (nr 2).

IV Międzynarodowa Konferencja Specjalistyczny język polski – język z przyszłością
8 - 9 czerwca 2018 r.
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Centrum Języków Obcych,Collegium Polonicum w Słubicach

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: