Aktualności

Dodane: 2005-12-01

Sprawozdanie roczne

Szanowni Państwo!

  Trudno uwierzyć, ale znów minął kolejny rok pracy Stowarzyszenia. Rok, którego hasłem naczelnym była „certyfikacja”. W ubiegłym roku odbyły się bowiem po raz pierwszy certyfikatowe egzaminy z języka polskiego. Dokumenty poświadczające biegłość w języku polskim jako obcym można uzyskać na trzech poziomach zaawansowania: podstawowym (B1), średnim ogólnym (B2) oraz zaawansowanym (C2). Powołana przez Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystynę Łybacką Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego zorganizowała trzy sesje egzaminacyjne w różnych miastach Polski (m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Krakowie i Katowicach). Czwarta sesja miała charakter wyjazdowy i odbyła się we wrześniu w Berlinie. Łącznie w pierwszym „roku certyfikatowym” w egzaminach wzięło udział ponad stu cudzoziemców z różnych krajów świata (wyniki egzaminów certyfikatowych znajdują się w załączniku do niniejszego listu).

  W dotychczasowych pracach organizowanych i zlecanych przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego brało udział wielu Członków naszego Stowarzyszenia, z czego jesteśmy bardzo dumni. Mamy nadzieję, że ta ze wszech miar dobra tradycja będzie kontynuowana.

  Pragniemy tu przypomnieć Państwu, że wszelkich informacji na temat egzaminów udziela Sekretariat Komisji działający w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Szczegółowe informacje można także znaleźć na stronach internetowych:
http://www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja/egzaminy.html
http://www.menis.gov.pl/integrac/certyfik.htm

  Wszystkim, którzy przyczynili się do wprowadzenia i popularyzacji certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego serdecznie pogratulować. Szczególne gratulacje należą się Członkowm Państwowej Komisji oraz jej Przewodniczącemu – prof. dr hab. Władysławowi Miodunce, którego niesłabnący entuzjazm udziela się wszystkim pracownikom.

  Życzymy wszystkim Członkom Komisji i wszystkim jej stałym współpracownikom wytrwałości w promowaniu tego systemu w kraju i za granicą. Jesteśmy dumni, że język polski, który od roku 2004 stał się jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej jest testowany zgodnie ze standardami wypracowanymi przez Stowarzyszeni ALTE oraz Radę Europy.

  Rok 2004 obfitował także w ważne z punktu glottodydaktyki języka polskiego wydarzenia.

  W kwietniu odbyła się w Krakowie konferencja Stowarzyszenia ALTE (Association of Language Testers in Europe) zatytułowana „Quality and language testing In Europe – between standardization and diversity”. W trakcie jej obrad przedstawiciele tej renomowanej organizacji założonej przez Uniwersytet w Cambridge i Uniwersytet w Salamace, mieli okazję zapoznać się z systemem certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego. Przedstawiciele polskiego środowiska glottodydaktycznego mogli z kolei zapoznać się z systemem działania samej organizacji ALTE, a także ze sposobami odnoszenia testowania biegłości językowej do Europejskiego systemu kształcenia językowego (Common Europen Framework of Reference).

  We wrześniu natomiast odbyła się kolejna, szósta już z kolei konferencja naszego Stowarzyszenia. Miała ona tym razem miejsce w Jachrance pod Warszawą. Kongres został zorganizowany przez Instytut Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UW „Polonicum” kierowany przez dr Piotra Garncarka, przy pomocy Ministerstwa Kultury i JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dra hab. Piotra Węgleńskiego, który objął także honorowy patronat nad spotkaniem. Szeroko sformułowany temat spotkania, Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, otworzył przed uczestnikami możliwość prezentacji różnorodnych zagadnień teoretycznych, metodologicznych i praktycznych związanych z nauczaniem obcokrajowców języka i kultury polskiej. Ze względu na dużą liczbę referatów (zgłoszono ich około 100) uczestnicy konferencji dyskutowali zarówno na forum ogólnym, podczas obrad plenarnych, oraz w wielu sekcjach tematycznych takich jak: Nauczanie języka polskiego w środowiskach polonijnych, Problematyka gramatyczna i leksykalna w nauczaniu polszczyzny, Obecność polskiej kultury narodowej w procesie glottodydaktycznym, Zagadnienia metodyczne, nowe materiały i podręcznik, Nauczanie polszczyzny w grupach jednorodnych językowo, Audiowizualność, film i internet w nauczaniu JPJO, Różne spojrzenia na nauczanie JPJO. Znakomita większość referentów udostępniła treść swoich wystąpień w postaci streszczeń, co znacznie ułatwiło śledzenie treści prezentacji.

  W trakcie konferencji odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, w trakcie którego dokonano wyboru nowych władz. Nowym Prezesem Stowarzyszenia „Bristol” została dr Anna Seretny, wiceprezesem - prof. Władysław Miodunka, a w skład Zarządu weszli prof. Anna Dąbrowska, prof. M. Pancikova, prof. K. Gembasu, dr. Jan Fellerer oraz mrg Grażyna Przechodzka.

  Słowa, które do Państwa kierujemy są rezultatem wspólnych przemyśleń i analizy wydarzeń roku minionego dokonanych przez członków obu Zarządów - ustępującego i nowego. Dlatego też pozwalamy sobie powiedzieć tutaj w imieniu wszystkich członków „Bristolowej rodziny:

Gorąco dziękujemy!


oraz

Powodzenia!


  W dniach 22-23.11.04 odbyło się w Belgradzie spotkanie polonistów bałkańskich, które doszło do skutku dzięki pomocy Instytutu Adama Mickiewicza, polskiego MSZ oraz wydziału slawistyki Uniwersytetu Belgradzkiego. W konferencji uczestniczyli: prezes Stowarzyszenia „Bristol”, dr Anna Seretny oraz dyrektor warszawskiego POLONICUM dr Piotr Garncarek. Kameralny charakter spotkania i podobieństwo problemów, na które napotykają bałkańscy (a także rumuńscy i węgierscy) slawiści, nasunęła Zarządowi Stowarzyszenia pomysł, by promować lokalne spotkania nauczycieli języka polskiego i kultury polskiej. Podobny, lokalny charakter miało spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Bristol w roku 2003 w Kijowie, które było dużym sukcesem. Zarząd Stowarzyszenia chce prosić o wsparcie lokalnych inicjatyw slawistów Instytut Adama Mickiewicza oraz polskie placówki dyplomatyczne. Możliwość spotkań o charakterze regionalnym daje bowiem członkom stowarzyszenia możliwość zacieśniania więzów lokalnych i podejmowania wspólnych działań.

  I jeszcze kilka słów o konferencyjnych planach Stowarzyszenia na bieżący rok. W dniach 18-19 marca 2005 Sekcja Glottodydaktyczna, której przewodniczy dr Martyniuk organizuje kolejne już spotkanie, tym razem w Krakowie. Konferencja poświęcona rozwijaniu sprawności językowych będzie miała nieco inną formułę niż dotychczasowe spotkania – towarzyszyć jej będą także warsztaty, które tak wysoko zostały ocenione zarówno na spotkaniu cieszyńskim w roku 2002, jak i na zeszłorocznej konferencji w Karpaczu. Organizatorom życzymy więc powodzenia, a referentom owocnych obrad.

  Z planami na rok bieżący wiąże się także organizowane już po raz siódmy we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu szkolenie kandydatów na lektorów języka polskiego jako obcego. Jak zwykle będzie miało miejsce w w dwóch sesjach:
I sesja w dniach 18-20 – lutego 2005
II sesja w dniach 4-6 marca 2005

  Będzie to już niestety ostatnie tego typu szkolenie. W związku bowiem z możliwością uzyskania stosownych kwalifikacji w rozmaitych ośrodkach akademickich, na Uniwersytecie Warszawskim – w ramach specjalizacji glottodydaktycznej, na Uniwersytecie Wrocławskim – w ramach specjalizacji magisterskiej, na Uniwersytecie Śląskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim na rocznych studiach podyplomowych, Zarząd Stowarzyszenia uznał, iż organizowanie krótkoterminowych, doraźnych szkoleń, których zadaniem była, wobec braku jakichkolwiek innych form kształcenia, pomoc wyjeżdżającym za granicę lektorom – straciło swoje merytoryczne uzasadnienie. Ponieważ jednak było ono poważnym źródłem dochodów Stowarzyszenia, nowy Zarząd zdecydował, że w ich miejsce organizowane będą certyfikatowe warsztaty dla nauczycieli ze szkół językowych poświęcone certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego. Pierwszym miejscem, w którym proponuje się zorganizowanie takiego kursu jest Warszawa, a planowany termin – to pierwsza połowa kwietnia.

  Z przyjemnością pragniemy poinformować Państwa, że Przewodniczący Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia dr Waldemar Martyniuk od stycznia 2005 roku pracuje w Radzie Europy. Stanowisko koordynatora w Sekretariacie Generalnym IV, Language Policy Division, uzyskał na drodze konkursu europejskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy naszemu koledze dalszych sukcesów zawodowych.

  Pragniemy także bardzo serdecznie podziękować dotychczasowemu wiceprezesowi Stowarzyszenia „Bristol” dyr. Urszuli Sajkowskiej za wiele bezinteresownej lat pracy na rzecz stowarzyszenia. Dziękujemy za Jej niezwykłe oddanie, szczere zaangażowanie, ciepło i nieustanną gotowość służenia „naszej sprawie”. To dzięki jej staraniom Rada Fundacji Lingue Mundi wyraziła zgodę na to, by siedziba Zarządu Stowarzyszenia pozostała w Warszawie, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!


  Pragniemy Wam wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Niechaj będzie on wypełniony owocną, przynoszącą satysfakcję pracą, sukcesami nie tylko zawodowymi, radościami małymi i dużymi, życzliwością oraz spokojem.

Z wyrazami szacunku
i pełnymi ciepła pozdrowieniami
Anna Seretny

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: