Biogramy członków

mgr Janusz Bomanowski

1.imię i nazwiskomgr Janusz Bomanowski
2.Stanowisko/funkcje- starszy wykładowca; - opiekun łódzkiego Klubu Studenta Polonijnego; - w latach 2002 - 2008 koordynował działania swojej macierzystej placówki (SJPdC UŁ) w ramach łódzkiego Festiwalu Nauki, Kultury i Sztuki.
3.WykształcenieWyższe: - filologia polska (specjalność nauczycielska); - kulturoznawstwo (filmoznawstwo) UŁ; Doskonalenie językowe: - Egzamin ze znajomości języka rosyjskiego w zakresie wymaganym od pilotów wycieczek - Warszawa, 12.IV.2007. - Certyfikat "Szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi klienta w języku angielskim i polskim" edycja II - Łódź, 25.II.2008.
4.Charakterystyka dorobku dydaktycznego i naukowego- praca w SJPdC UŁ od 1 września 1988 r. - pozostałe zob. inne rubryki (7 i 8); - szczególna troska o popularyzowanie w środowiskach polonijnych Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców i studiów w Polsce poprzez akcje informacyjne oraz letnie kursy (szkoły) języka polskiego w kraju i za granicą; - nauczanie zintegrowane języka polskiego jako obcego ze wzbogacaniem wiedzy o Polsce;
5.Wyjazdy zagraniczne (lektoraty, staże), stypendia, granty- lektoraty zagraniczne (skierowania ministerialne) - na Łotwie - 1993 -1997 Daugavpils (Dyneburg) i 1997 - 2001 Ryga; - ERASMUS wrzesień 2009 i wrzesień 2011 - Daugavpils Universitate, Humanitara Fakultate, Latvija (Łotwa);
6.Udział w projektach międzynaraodowych- w latach 1993-1997 założył i prowadził autorski, polskojęzyczny, miesięcznik "Czas Łatgalii" oraz autorskie programy (tygodniki) telewizyjne i radiowe (Daugavpils); - w latach 1999 - 2002 prowadził w Rydze letnie szkoły języka i kultury polskiej; - reprezentował na Łotwie Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (Warszawa); - organizacja regionalnych i ogólnokrajowych eliminacji oraz delegacje na finały w Polsce;
7.Współpraca z ważnymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi- Stowarzyszenie „Bristol” (od 1997 r.) polskich i zagranicznych nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego; - Polska Akcja Humanitarna - kurs językowy dla repatriantów z Kazachstanu (2004); - Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział Łódź -opiekun Klubu Studenta Polonijnego, organizator licznych wyjazdów szkoleniowych i krajoznawczych oraz kursów przygotowujących młodzież polonijną do podjęcia nauki w Studium Języka Polskiego (szkoły letnie); - autorstwo i współautorstwo programów nauczania i egzaminów dla szkół i uczelni - we współpracy z ministerstwem edukacji Łotwy -Testy z języka polskiego na egzaminy kwalifikacyjne na studia w Polsce (lata 2010, 2011, 2012) - zamówienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
8.Najważniejsze publikacjePublikacje po roku 2005: - J. Bomanowski, „Szkice ze sprawozdań z lektoratu w Daugavpils 1993-97”. Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców 14, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2005, str.121. - J. Bomanowski, „Typy tekstów stosowanych w działalności oświatowej i publicystycznej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (wybrane przykłady)”.Tekst referatu konferencyjnego 2008, Łódź. - J. Bomanowski „Nazwy własne na ziemiach dawnych Inflant Polskich -propozycja badawcza”. Referat na konferencji w Daugavpils, X 2009.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: