Biogramy członków

dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kierownik Studium Podyplomowego Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół współczesnego języka polskiego, w szczególności zagadnień morfologicznych i składniowych. Prace badawcze poświęcone innej problematyce dotyczą teoretycznych i praktycznych zagadnień językoznawstwa normatywnego, stylistyki, języka tekstów prawnych oraz glottodydaktyki. Opublikowała dwie monografie autorskie, jedną poświęconą problematyce szyku w grupie nominalnej (Związki linearne między składnikami grupy nominalnej we współczesnym języku polskim, Toruń 2000), drugą dotyczącą właściwości składniowych frazy bezokolicznikowej (Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim, Toruń 2011). Jest autorką ponad 50 artykułów naukowych, redaktorem pracy zbiorowej z zakresu glottodydaktyki i współredaktorem dwóch prac zbiorowych z zakresu gramatyki i leksykologii. Ma bogate doświadczenie dydaktyczne. Prowadzi wykłady i konwersatoria na wielu kierunkach i typach studiów wyższych i podyplomowych, m.in. z gramatyki, stylistyki, kultury języka, etyki i estetyki wypowiedzi, juryslingwistyki oraz metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Od 2000 roku zajmuje się nauczaniem cudzoziemców, m.in. współpracując ze Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK, z Oddziałem Toruńskim Fundacji „Polska Akcja Humanitarna” i z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
W latach 2001-2003 była lektorem języka polskiego w Institut National des Langues et Civilisations Orientales w Paryżu (INALCO). W latach 2006-2009 kierowała Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK. Równolegle z pracą naukową i dydaktyczną prowadzi działalność popularyzującą wiedzę o języku polskim oraz pełni funkcję biegłego sądowego w dziedzinie językoznawstwa.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego



02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: