Biogramy członków

doc. dr Maria Wtorkowska

Ukończyła filologię polską (specjalizacja pedagogiczna oraz edytorska) na Uniwersytecie Łódzkim. Tam też podjęła studia doktoranckie w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego, prowadząc jednocześnie zajęcia dydaktyczne m.in. z gramatyki opisowej języka polskiego, kultury żywego słowa, leksykografii, leksykologii, a także lektorat języka polskiego dla cudzoziemców. Przez cały czas była aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Oddziału Łódzkiego. W latach 1999-2005 pracowała jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Lublanie, propagując wśród Słoweńców język, literaturę i kulturę polską. W roku 2002 na podstawie pracy pt. Funkcje czasownikowego prefiksu w(e)- w języku polskim i v- w języku słoweńskim – studium porównawcze uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W latach 2002-2005 współpracowała z Instytutem Języków i Literatur Słowiańskich Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia), gdzie dla tamtejszych studentów prowadziła lektorat języka polskiego, który na tej uczelni prowadzony był po raz pierwszy.
Wykonując obowiązki lektora języka polskiego na Uniwersytecie w Lublanie, prowadziła starania o powołanie w Instytucie Slawistyki Wydziału Filozoficznego studiów polonistycznych, co stało się w roku 2004. Obecnie jest docentem w Jednostce Bohemistyki, Polonistyki i Słowacystyki wspomnianego Instytutu. Wypromowała wielu słoweńskich polonistów.
Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół współczesnego języka polskiego i słoweńskiego, nauczania języka polskiego jako obcego, frazeologii porównawczej oraz bilingwizmu dziecięcego. Z tego zakresu opublikowała wiele artykułów, np. Vezljivost poljskih glagolov s predpono w(e)- in slovenskih glagolov s predpono v- (2005), Z problemów słowotwórstwa słoweńskiego (2004), Problemy fonetyczne Słoweńców uczących się języka polskiego (2011), »Kot« w polskich i słoweńskich związkach wyrazowych (frazeologizmach i przysłowiach) (2010), Fleksja czasownika u dziecka dwujęzycznego (2011), Sposoby wzbogacania słownictwa przez dziecko dwujęzyczne (2012), Usvajanje pregibnostnih vzorcev izbranih imenskih besednih vrst pri dvojezičnen otroku (2012).
Brała udział w licznych konferencjach naukowych, organizowanych m.in. w Polsce, Rosji, Czechach, Chorwacji, Słowenii i na Słowacji. Jedną z takich konferencji zatytułowaną Dwujęzczność indywidualna i grupowa, która miałą miejsce w listopadzie 2011 roku w Lublanie, ponadto organizowała. Efektem tegoż spotkania jest tom pokonferencyjny, którego jest współredaktorem naukowym.
Docent Maria Wtorkowska bierze też aktywny udział w wymianach nauczycieli akademickich, organizowanych w ramach programu STA/Erasmus – z wykładami gościła już kilkakrotnie na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie i Uniwersytecie w Zagrzebiu.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: