Biogramy członków

dr Maria Rółkowska

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2002 roku lektor języka polskiego jako obcego, a od lutego 2008 roku kierownik Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców UWM, organizator i koordynator kursów EILC w latach: 2008, 2010, 2011, 2012, 2013.

Publikacje związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego:
- Media w nauczaniu języka polskiego jako obcego [w:] U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku, pod red. M. Sokołowskiego, Olsztyn, 2005, s.219 – 229.
- Wywiad prasowy jako tekst uniwersalny w nauczaniu języka polskiego jako obcego [w:] Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego - 2. Jubileusz 50-lecia Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, pod red. G. Zarzyckiej i G. Rudzińskiego, Łódź 2010, s. 343 – 350.
- Spotkanie w pół drogi. Kilka uwag na temat komunikacji międzykulturowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego [w:] Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym, pod red. J. Krawczyka i R. Makarewicz, Olsztyn 2010, s. 219-230.
- Polskość z daleka i z bliska. Publikacja jubileuszowa z okazji pięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod red. I. A. Ndiaye, M. Rółkowskiej, Olsztyn 2010, s.1-191.
- M. Babecki, M. Rółkowska, Problematyka wizerunkowego modelowania polskości w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego – między obrazem a tekstem [w:] Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego-3, pod red. B. Grochali i M. Wojenki-Karasek, „Acta Universitatis Lodziensis”, Łódź 2011, s. 313-320.
- S. Przybyszewski, M. Rółkowska, Podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego – krótki przegląd i co z niego wynika [w:] Polskość ponad granicami, pod red. G. Czetwertyńskiej, A. Karczewskiej, S.J. Żurka, Lublin 2011, s. 67-80.
- S. Przybyszewski, M. Rółkowska, Językowe i kulturowe aspekty nauczania języka polskiego jako obcego studentów z krajów arabskich [w:] Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, pod red. J. Mazura, A. Małyski, K. Sobstyl, Lublin 2013, s. 185-193.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: