Biogramy członków

Anita Račáková

Mgr. Anita Račáková, PhD. jest absolwentką studiów slawistycznych na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie. Po obronie pracy doktorskiej na temat Slovensko-poľské jazykové kontakty (ich odraz na syntaktickej rovine spišských goralských nárečí) (Słowacko-polskie kontakty językowe (ich odzwierciedlenie na płaszczyźnie syntaktycznej gwar spiskich)) w Instytucie Slawistyki Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie (w 2000 r.) została asystentem na Katedrze Języków Słowiańskich Wydziału Filologicznego UMB w Bańskiej Bystrzycy. Obecnie pracuje jako adiunkt na Katedrze Języków Słowiańskich Wydziału Nauk Humanistycznych UMB. Na początku działalności dydaktycznej prowadziła zajęcia z konfrontatywnej gramatyki języka polskiego (fonetyka i fonologia, morfologia, składnia), leksykologii, gramatyki historycznej języka polskiego, tłumaczenia ustnego i slawistyki (kurs kierunkowy dla wszystkich studentów języków słowiańskich). Od 2006 r. prowadzi na polonistyce bańskobystrzyckiej zajęcia z translatoryki (tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie symultaniczne, tłumaczenie dla instytucji UE, przekład tekstów specjalistycznych – użytkowych, reklamowych, ekonomicznych, prawnych i prawniczych, naukowych). W pracach naukowych zajmuje się dydaktyką tłumaczenia z języków pokrewnych, słowacko-polskim dialogiem międzykulturowym i badaniami porównawczymi nad kolokacjami w polskich i słowackich tekstach z zakresu ekonomii i prawa. Jest też aktywnym tłumaczem z języka polskiego (i na język polski).

Zajmowane stanowiska
2000 – 2001 – asystent na Katedrze Języków Słowiańskich Wydziału Filologicznego UMB
2002 – 2007 – adiunkt na Katedrze Języków Słowiańskich Wydziału Filologicznego UMB
2001 – 2002 – kierownik Działu Polonistyki Katedry Języków Słowiańskich Wydziału Filologicznego UMB
2007 – zastępca kierownika Katedry Języków Słowiańskich Wydziału Filologicznego UMB
2008 – adiunkt na Katedrze Europejskich Studiów Kulturowych i Języków Słowiańskich Wydziału Nauk Humanistycznych UMB
2008 – kierownik Działu Translatoryki Katedry Europejskich Studiów Kulturowych i Języków Słowiańskich Wydziału Nauk Humanistycznych UMB
od 2009 – adiunkt na Katedrze Języków Słowiańskich WNH UMB

Członkowstwo w komisjach i organizacjach
2001 – członek Komisji ds. badań naukowych Wydziału Filologicznego UMB
2007 – członek Komisji ds. wydawnictw naukowych Wydziału Filologicznego UMB
2007 – 2008 – członek Komisji ds. współpracy z zagranicą Wydziału Filologicznego później Wydziału Nauk Humanistycznych UMB
od sierpnia 2013 r. – członek Senatu Akademickiego Wydziału Nauk Humanistycznych UMB

Publikacje (wybór)
Zhody a odlišnosti v niektorých syntaktických konštrukciách v slovenčine a poľštine. [w:] Slovensko-poľské vzťahy v reláciách interkultúrnej komunikácie, Prešov 2000, s. 201 – 207.
Porovnávací výskum slovenských a poľských kolokácií na korpusovom materiáli. [w:] Od textu k prekladu VI, Praha 2011, s. 117 – 127.
Interkultúrna kompetencia a didaktika translácie. [w:] Spotkania międzykulturowe, Tom II, Językoznawstwo – Glottodydaktyka, Katowice 2012, s. 159 – 168.

Projekty
1999 – 2001 – VEGA 2/6003/21 Slovensko-poľské pomedzie. Jazyk, ľudová kultúra a dejiny osídlenia – członek zespołu badawczego a w ostatnim roku koordynator zespołu
2002 – 2004 – VEGA 1/9348/02 Slovensko-poľské pomedzie. Jazyk, ľudová kultúra a dejiny osídlenia – koordynator zespołu badawczego
2007 – 2009 – VEGA 1/4736/07 Slovanské literatúry 20. storočia. Dialóg kultúr, jazykov a areálu – członek zespołu badawczego
2013 – 2015 – VEGA 1/0322/13 Reciprocita a tenzia translácie a interkultúrnej komunikácie – członek zespołu badawczego

Staże zagraniczne i kursy językowe
1994, 1995 – Polonicum, Warszawa
maj 1999 r. – staż naukowy w Zakładzie dialektologii Instytutu Języka Polskiego PAN
lipiec 2000 r. - staż naukowy w Zakładzie dialektologii Instytutu Języka Polskiego PAN

Odbyte szkolenia
marzec – czerwiec 2011 r. – szkolenie w ramach programu EFS - Pedagogika akademicka, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
marzec – czerwiec 2012 r. – szkolenie w ramach programu EFS – Edukacja nauczycieli akademickich UMB, kierujących jednostkami organizacyjnymi uniwersytetu, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: