Biogramy członków

prof. dr hab. Aldona Skudrzyk

Doktor habilitowany nauk humanistycznych – jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Instytutu Języka Polskiego UŚ. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół różnorodnych – socjolingwistycznych, pragmatycznych i stylistycznych – aspektów zróżnicowania współczesnej polszczyzny. Jest autorką monografii: Język (za)pisany (Katowice 1994), Polszczyzna Zagłębia (Katowice 1994), Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym (Katowice 2005) oraz współautorką kolejnych: Gwara śląska – narzędzie komunikacji, świadectwo kultury. Sytuacja językowa w miastach Górnego Śląska. (Katowice 2001), Kultura piśmienności młodego pokolenia (Katowice 2010), Małe ojczyzny. Świadomość językowo-kulturowa społeczności lokalnych (Katowice 2010), Literacy of the young generation in a diglossic environment (Katowice 2012).

W dorobku dydaktycznym warto wskazać opracowania współautorskie: Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej (Warszawa-Kraków 2000), skrypty Znaleźć słowo trafne (Katowice 2007), Dialektologia. Konteksty socjolingwistyczne, konteksty etnolingwistyczne oraz z zakresu ortografii Słownik pisowni łącznej i rozdzielnej (Warszawa 2003), poradniki Wielką czy małą literą? Mały słownik użycia wielkich liter w polskich tekstach (Warszawa 2009), Jak pisać? Razem czy osobno (Warszawa 2010), także podręczniki do nauki języka w gimnazjum i szkole średniej. Zajmuje się również teoretycznie i praktycznie glottodydaktyką – jest między innymi współautorką skryptu dla cudzoziemców Człowiek i jego świat w słowach i tekstach (Katowice 2006) oraz rozdziałów w serii podręczników dla nauczycieli języka polskiego jako obcego pt. Sztuka czy rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego (Katowice 2009, 2010, 2013).

W latach 1993 – 2002 była wicedyrektorem ds. dydaktycznych w Instytucie Języka Polskiego, pełniła także funkcję kierownika studiów zaocznych. Obecnie – od 2008 roku jest prodziekanem Wydziału Filologicznego ds. studenckich i kształcenia, kieruje także polonistycznymi studiami podyplomowymi dla absolwentów studiów humanistycznych. W roku 2002 brała udział w programie ModimNet (kurs multimedialny języka polskiego jako obcego dla frankofonów), który został uhonorowany Certyfikatem EUROPEAN LABEL za nowatorskie inicjatywy w nauczaniu języków obcych przyznanym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Komisję Europejską.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: