Biogramy członków

dr Małgorzata Smereczniak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Śląskim. Pracę magisterską zatytułowaną Wabić i bawić. Pragmatyczno-stylistyczne aspekty nagłówków prasowych przygotowała pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Jędrzejko. Rozprawę doktorską napisaną pod opieką naukową prof. UŚ, dr hab. Jolanty Tambor poświęciła morfologicznym i leksykalnym wykładnikom kategorii czasu w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Interesuje się glottodydaktyką, a zwłaszcza nauczaniem formalnych aspektów języka, rolą gier i zabaw w nauczaniu, społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami zachowań językowych, relacją język a kultura. W Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego uczy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania. Prowadziła też zajęcia z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako obcego oraz praktycznej gramatyki języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Katowicach oraz za granicą (w Berlinie, Lipsku, Budapeszcie, we Lwowie, w Rzymie). Współorganizowała I letnią szkołę języka i kultury polskiej w Republice Mołdawii, prowadziła warsztaty dla nauczycieli języka polskiego w Poczdamie, Lille, Budapeszcie i Edmonton. Jest autorką i współautorką artykułów z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego. Współtworzyła program FRAZPOL © będący pomocą w nauczaniu frazeologii polskiej. Opracowała z przeznaczeniem dla cudzoziemców polskie teksty literackie wydawane w serii Czytaj po Polsku (Z legend dawnego Egiptu H. Sienkiewicza oraz Wewnątrz góry lodowej R. Kapuścińskiego). Jest członkinią Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: