Biogramy członków

Aleksandra Święcka

Absolwentka filologii polskiej, specjalizacji nauczycielskiej, glottodydaktycznej i logopedycznej, oraz Pomagisterskiego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2016 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Wpływ polskiego języka migowego na kształt wypowiedzi pisemnych tworzonych przez Głuchych”. Jest wykładowcą w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie oprócz lektoratów języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach prowadzi warsztaty fonetyczne i ortograficzne. Jest współprowadzącą bloku przedmiotów językoznawczych oraz bloku metodyki nauczania języka polskiego jako obcego na studiach podyplomowych „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego w Centrum „Polonicum”. Od 2017 roku jest zastępcą redaktora naczelnego Kwartalnika Polonicum. Współautorka dwutomowego podręcznika do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie pt. „A to polski właśnie”; autorka licznych artykułów o tematyce językoznawczej i glottodydaktycznej. Zainteresowania badawcze: komunikacja wzualno-przestrzenna, nauczanie Głuchych języka polskiego jako obcego, dwujęzyczność i dwukulturowość dzieci, metodyka nauczania języków obcych, fonetyka i ortografia języka polskiego, polska muzyka klasyczna i filmowa w procesie glottodydaktycznym.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: