Biogramy członków

Bronisława Ligara

Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego. Z wykształcenia polonistka i romanistka (studia na UJ). Tłumaczka "Semantyki prototypu" Georges`a Kleibera.

Aktualne obszary badawcze:
– Komunikacja międzykulturowa w diachronii i synchronii. Bilingwizm, zwłaszcza polsko-francuski, i problematyka związana z dwujęzycznością indywidualną: kontakty językowe, mowa dwujęzyczna
– Dwujęzyczność twórców literatury polskiej: badania: a/ w perspektywie antropologii lingwistycznej, b/ jako problem historycznojęzykowy, c/ funkcjonowania twórców w dwóch językach-kulturach.
– Językoznawstwo konfrontatywne (porównawcze): problemy teoretyczne badań kontrastywnych, kontrastywne badania struktury języka polskiego i francuskiego w zakresie a/ kategorii modalności oraz b/ kategorii określoności / nieokreśloności (referencji / wyznaczoności w języku rodzajnikowym i bezrodzajnikowym).
– Języki specjalistyczne w perspektywie językoznawstwa teoretycznego, stosowanego i glottodydaktyki. Słownictwo specjalistyczne i semantyka terminu – podejście porównawcze
– Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Badania z zakresu pragmatyki międzykulturowej: teoria leksykultury Roberta Galissona w glottodydaktyce kompetencji kulturowej i w praktyce translatorskiej tekstów literackich, w tym literatury dla dzieci.
– Argumentacja w tekście i w języku, dyskurs argumentacyjny.
Obecnie przygotowuje książkę Życie w dwóch językach. Bilingwizm polsko-francuski romantyków kręgu Wielkiej Emigracji. Ujęcie antropologiczne.
Pracuje również nad studium konfrontatywnym polskich i francuskich wybranych leksykalnych środków epistemicznych
Współpraca francusko-polska: udział (2006 r. i 2007 r.) – jako koordynator ze strony polskiej – w polsko-francuskim projekcie badawczym „Computer aided Acquisition of Semantic Knowledge" (CASK) – Program Działań Zintegrowanych „Polonium"; nr projektu 6508.I/2006, 6508/R06/R07, kierowanego przez prof. Hélène Włodarczyk z Université Paris-Sorbone Paris 4 ze strony francuskiej.
Wykładowca na uniwersytetach we Francji:
– w Nancy: Université Nancy II, w latach 1979–1982
– w Lyonie: na Université Lyon 3 w latach 1994–1997 prowadziła w ramach studiów doktoranckich (tzw. trzeciego cyklu doktorskiego) autorski Diplôme ď université de 3ème cycle na temat Relations économiques avec les Pays de ľ Europe Centrale et Orientale
– w Paryżu: w ľ INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales – Langues O`) w latach 1997–2001.
Wygłosiła wykłady gościnne w Paryżu w ľ INALCO oraz na Université Paris – Sorbone Paris 4 w ramach programu ERASMUS (w kwietniu 2004 r.).
Uczestniczyła w 4 konferencjach zagranicznych, na których wygłosiła referaty:
– w Université Lille III (1993 r.), opublikowany
– w ľ INALCO w Paryżu (1998 r.), opublikowany
– w ľ INALCO wraz z Université Paris – Sorbone Paris 4 (w 2001 r.), opublikowany
– w Bibliothèque Polonaise w Paryżu (w czerwcu 2012) na sesji „Zygmunt Krasiński et la France". Ten ostatni nosił tytuł: Une vie dans deux langues: le bilinguisme polonais-français de Zygmunt Krasiński à la lumière de son oeuvre épistolaire et littéraire. W trakcie publikacji.
Stypendystka Rządu Francuskiego w École de Hautes Études en Sciences Sociales (EHSS) w Paryżu oraz w Institut National de la Langue Française w Nancy (w 1990 r.).
Dydaktyka: w bieżącym roku akademickim prowadzi:
– wykład-opcję dla wszystkich kierunków Wydziału Polonistyki Argumentacja w tekście i w języku - dyskurs argumentacyjny
– wykład Dwujęzyczność twórców literatury polskiej na kierunku: Język polski w komunikacji społecznej studia I stopnia, specjalność: Komunikacja w praktyce społecznej
– dwa wykłady: Teoria języka z metodologią badań nad językiem oraz Metodologia lingwistycznych badań kontrastywnych na kierunku: Język polski w komunikacji społecznej studia II stopnia, specjalność: Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
– seminarium językoznawcze w ramach Studiów Doktoranckich na Wydziale Polonistyki UJ: tematyka obejmuje szkoły badawcze w semantyce, elementy metodologii badań lingwistycznych oraz wprowadzenie do lingwistycznych badań antropologicznych.
Wypromowała: trzech doktorów (dr Anastazję Oleśkiewicz w 2005 r., dr Elizavetę Skarzovą w 2012 r., dr Anetę Milczanowską-Matejczyk w 2013 r.), 27 dyplomantów w Uniwersytecie Lyon 3 (w ramach nadmienionego wyżej Diplôme ď université de 3ème cycle), 17 licencjatów oraz 45 magistrów
Jest promotorem w trzech otwartych przewodach doktorskich.

Publikacje (wybór):
A. Książki
Galicyzmy leksykalne w listach Zygmunta Krasińskiego na tle wpływów francuskich w polszczyźnie XIX w. Studium bilingwizmu polsko-francuskiego, ZNUJ Prace Językoznawcze 86, Kraków 1987
.Rendez-vous z kulturą polską. Podręcznik języka polskiego dla humanistów. Kurs dla zaawansowanych. Część II, UJ Instytut Badań Polonijnych nr 625, Kraków 1990.
Polskie czasowniki modalne i ich francuskie ekwiwalenty tłumaczeniowe, Kraków 1997: Universitas.
Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych. Na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze [z Wojciechem Szupelakiem]. Biblioteka „LingVariów" t. 3, Kraków 2012: Księgarnia Akademicka
B. Artykuły
Dialog telewizyjny. Próba typologii [z Anną Rusowicz], „Zeszyty Prasoznawcze" 1979, R. XX, nr 3, s. 21–34
Najczęstsze wyrazy w języku telewizji polskiej na tle innych prób pisanych i mówionych, [w:] Badania nad językiem polskim. Ilościowy opis słownictwa, pod red. Zofii Kurzowej, ZN UJ, Prace Językoznawcze 106, Kraków 1991, s. 23–40.
Charakterystyka ilościowa kategorii gramatycznych zaimka, [w:] Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny, pod red. W. Miodunki, UJ Instytut Badań Polonijnych nr 659, Kraków 1991, s. 211–216.
La „surmodalisation" dans les traductions françaises des textes littéraires polonais, [w:] Les contacts linguistiques franco-polonais, pod red. Z. Cygal-Krupy, Lille 1995, s. 145–158.
Ľ influence de ľ idiome français sur le polonais „courant" de Mickiewicz (ľ étude du langage de la correspondence), [w:] Mickiewicz par lui-même, pod red. M. Delaperrière, Institut ď études slaves XXXIX, Paris 2000, s. 227–244.
Les fondements linguistiques de ľ enseignement polonais économique et juridique, [w:]Ľ enseignement du polonais en France. Assises 2001, pod red. M. Delaperrière i H. Wlodarczyk, Institut ď études slaves XLIII, Paris 2002, s. 65–72. „Zagadnienie ekwiwalencji w przekładzie dyskursu naukowego (na przykładzie Semantyki prototypu G. Kleibera)", [w:] Współczesna polszczyzna. Stan, perspektywy, zagrożenia, pod red. Z. Cygal-Krupy, Kraków–Tarnów 2008: Księgarnia Akademicka, s. 403–419
Perspektywa kulturotwórcza nauczania kodu: teoria leksykultury Roberta Galissona, [w:] Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej, pod red. W.T. Miodunki, Kraków 2009: Universitas, strony 119–146
Bilingwizm Adama Mickiewicza. W stronę antropologii lingwistycznej, „LingVaria" 2010, V (2010), nr 2 (10), s. 141–170.
Twórca wobec kontaktów językowych: bilingwizm polsko-francuski Zygmunta Krasińskiego a norma, [w:] Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej–Brzezinie z okazji Jej Jubileuszu, pod red. J.S. Gruchały, H. Kurek, Biblioteka „LingVariów" T.10, Kraków 2010: Księgarnia Akademicka, s. 181–191
Dwujęzyczność twórców literatury polskiej jako problem badawczy historii języka, „LingVaria" 2011, VI (2011) | 1 (11), s. 165–178.
Relacje między językiem ogólnym a językiem specjalistycznym w perspektywie językoznawstwa polonistycznego, stosowanego i glottodydaktyki, „LingVaria" 2011, VI (2011), nr 2 (12), s. 163–181.
„Semantyka terminu w perspektywie porównawczej: koncept, pojęcie czy signifié?", „Poradnik Językowy" 2014 zeszyt 2, s. 7-21.
Bilingwizm w tekście zapisany. Część I. Status lingwistyczny. Paradygmaty badawcze, „LingVaria" IX (2014) І 1 (17), s. 149-167.
Bilingwizm w tekście zapisany. Część II. Wykładniki transkodowe. Gatunki, „LingVaria" IX (2014) І 2 (18), s. 139-174.
Une vie dans deux langues, le bilinguisme polonais-français de Zygmunt Krasiński à la lumière de son oeuvre épistolaire et littéraire, "Revue des études slaves", Paris, LXXXVI, 2015, p. 429-447.
C. Prace
Wielki słownik francusko-polski t. II, praca zbiorowa, opracowanie: litery R-V, Warszawa 1986: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna", kilka wydań
D. Przekład:
Georges Kleiber, Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenie leksykalne, Kraków 2003: Universitas.
Tytuł oryginału: La sémantique du prototype. Catégories et sens lexical.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: