Biogramy członków

Bożena Ostromęcka-Frączak

Prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim filologię polską (1967), a trzy lata później filologię rosyjską. Na Uniwersytecie Łódzkim pracuje od 1967 roku. Tu przeszła przez wszystkie szczeble kariery zawodowej i osiągnęła kolejne stopnie naukowe: w 1975 dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego za pracę nt. Rozwój funkcji czasownikowego prefiksu wy- w języku polskim oraz wy- i iz- w języku rosyjskim. Studium porównawcze; w 1983 dr hab. za pracę Czasowniki polskie z formantem rozdzielonym. W 2008 roku uzyskała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. W latach 1983-1991 pracowała w Uniwersytecie w Lublanie (Słowenia).
Opublikowała 4 książki (w tym dwie we współautorstwie), około 80 rozpraw językoznawczych oraz wiele tłumaczeń z języka słoweńskiego. Jest znana nie tylko jako polonistka, ale i slawistka. Zajmuje się współczesną polszczyzną, pragmalingwistyką, leksykologia i leksykografią, glottodydaktyką i translatoryką.
Wypromowała ponad 180 magistrów, 9 doktorów, i 1 dr habilitowanego. Była recenzentem w 14 przewodach doktorskich i 4 habilitacjach, recenzowała też wiele podręczników, monografii i innych opracowań językoznawczych. Za prace naukowe wielokrotnie otrzymała nagrodę Rektora UŁ.
Jej ostatnie pozycje książkowe to Słownik słoweńsko-polski (Lublana 1996) - wespół z T. Pretnarem i Historia leksykografii słoweńskiej (Łódź 2007).
Jest członkiem Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, wiceprzewodniczącą Komisji ds. Kształcenia i Kwalifikowania Lektorów Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich, członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, jak również Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Jest też tłumaczem przysięgłym języka słoweńskiego i członkiem zwyczajnym TEPIS.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: