Biogramy członków

Władysław Miodunka

Profesor zwyczajny, założyciel Katedry Języka Polskiego jako Obcego na Wydziale Polonistyki UJ oraz jej kierownik (2005 – 2014). Wybitny językoznawca specjalizujący się w badaniach języka polskiego w świecie, bilingwizmu polsko-obcego i w badaniach z zakresu glottodydaktyki polonistycznej. Po początkowym zainteresowaniu polszczyzną współczesną, zwłaszcza jej składnią i semantyką (Podstawy leksykologii i leksykografii. PWN, Warszawa 1989), zajął się lingwistyką stosowaną. Decydujący wpływ na tę zmianę miał jego pobyt we Francji, w Université de Toulouse – Le Mirail (1973 – 1977), gdzie był lektorem języka polskiego oraz studiował lingwistykę stosowaną, uzyskując doctorat de troisième cycle (DEA). Koordynacja badań polonijnych w skali ogólnopolskiej (1982 – 1990) skłoniła go do zajęcia się badaniami etnicznymi, a zwłaszcza językiem polskim w świecie (Język polski w świecie. PWN, Warszawa 1990). Wyjazdy do Brazylii (1995 – 1996) miały decydujący wpływ na zainteresowanie bilingwizmem polsko-portugalskim (Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycznej. Universitas, Kraków 2003.) oraz szerzej – studiami latynoamerykańskimi. Po powrocie do UJ założył Katedrę Ameryki Łacińskiej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz był jej pierwszym kierownikiem (1998 – 2003). Profesor W. Miodunka jest także autorem wielu prac naukowych oraz redaktorem serii podręczników i rozpraw naukowych z zakresu glottodydaktyki polonistycznej. W latach 2003 - 2016 kierował pracami Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Członek Rady Języka Polskiego. Twórca krakowskiej szkoły glottodydaktyki porównawczej (zob. P.E. Gębal, Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Kraków 2014). Jest współzałożycielem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: