Biogramy członków

dr hab, prof. UŁ Grażyna Zarzycka (członek sądu koleżeńskiego)

Absolwentka filologii polskiej UŁ z 1980 roku – językoznawczyni; od 2009 roku prof. nadzw. Autorka licznych prac naukowych, w tym dwóch książek monograficznych: Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis komunikowania się cudzoziemców przyswajających język polski, „Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 11 / 2000, Wydawnictwo UŁ, Łódź (rozprawa doktorska); Dyskurs prasowy o cudzoziemcach. Na podstawie tekstów o Łódzkiej Wieży Babel i osobach czarnoskórych, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2006 (rozprawa habilitacyjna). Jej prace naukowe - publikowane w pracach zbiorowych oraz na łamach takich czasopism naukowych, jak: „Przegląd Polonijny”, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury”, „Poradnik Językowy”, „Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, „Postscriptum Polonistyczne” - mieszczą się w obszarze pragmatyki językowej, socjolingwistyki, socjologii, kulturoznawstwa, etnolingwistyki i językoznawstwa stosowanego, przede wszystkim - glottodydaktyki. Jest zainteresowana teorią i filozofią dialogu, badaniem dyskursu publicznego (w tym: mowy nienawiści), jak też komunikacji interkulturowej oraz przestrzeni kulturowej w nauczaniu języków obcych. W badaniach często stosuje analizę konwersacji oraz krytyczną analizę dyskursu. Otrzymała kilka nagród naukowych Rektora UŁ. W jej dorobku są także podręczniki, teksty publicystyczne, utwory poetyckie.
Od 2004 roku należy do Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów, działającego przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Bierze udział w tworzeniu procedur i standardów egzaminacyjnych, pisze zadania certyfikatowe oraz prowadzi egzaminy. Od 2009 roku jest redaktor naczelną, znajdującej się na liście czasopism punktowanych MNiSW, serii „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”. Od 2013 roku jest również w Radzie Naukowej pisma „Kwartalnik Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 roku została powołana do Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju Rady Języka Polskiego.
Przed podjęciem pracy w Zakładzie Glottodydaktyki Polonistycznej na Wydziale Filologicznym UŁ (VI 2006) pracowała (od 1985 roku) jako wykładowczyni języka polskiego i kultury polskiej w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, czerpiąc z tej pracy radość i inspirację do badań naukowych. W latach 1993-1997 była profesorem wizytującym w DePaul University w Chicago (w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej). W latach 2008-2012 pełniła funkcję prezeski Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.
Jako pracownik Katedry Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej prowadzi na kierunku filologia polska UŁ seminaria magisterskie i doktorskie, konwersatoria z zakresu lingwistyki kulturowej oraz wykład z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i różnorodne konwersatoria na specjalizacji Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego. W latach 2008-2012 wygłaszała wykłady gościnne i przeprowadzała zajęcia warsztatowe na wydziałach slawistycznych uniwersytetów w Wilnie, Lublanie, Ołomuńcu, Wielkim Tyrnowie (w ramach programu mobilnościowego Erasmus).
Od 2008 r. pełni funkcję dyrektora Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ. Jest redaktorką naukową serii: W WIEŻY BABEL PO POLSKU. Podręczniki Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ. Była kierownikiem merytorycznym następujących międzynarodowych partnerskich projektów edukacyjnych, prowadzonych w SJPdC UŁ: 1. 2010-2012: ON THE RIGHT TRACK. Improving language learners’ chances to be autonomous by mentoring and counseling (PROSTO DO CELU. Zindywidualizowanie procesu uczenia się języków obcych dzięki mentoringowi i doradztwu - Gruntvig Learning Partnership, Lifelong Learning Programme (LLP); 2. 2010-2012: I SPY. Online Networking Platform for Language Learning (Utworzenie platformy edukacyjnej służącej nauczaniu języków obcych w formie gry wirtualnej) - Transversal Key activity 2: LANGUAGES MULTILATERAL PROJECT (LLP); 3. 2013-2015 LiME – Languages in Media (Opracowanie narzędzi edukacyjnych służących nauczaniu języków z wykorzystaniem mediów - Key Activity , LLP). Podczas zagranicznych spotkań projektowych i konferencji występowała z referatami i raportami, organizowała również międzynarodowe warsztaty dydaktyczne. Od 2009 roku koordynuje w SJPdC UŁ proces tworzenia testów polonistycznych na przeprowadzane przez BUWiWM egzaminy dla kandydatów na studia w Polsce.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: