Biogramy członków

dr hab. Małgorzata Rzeszutko-Iwan

Dr hab. Małgorzata Rzeszutko-Iwan stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo otrzymała w 2015 r., zaś stopień doktora nauk humanistycznych w 2002 r. Od 2001 roku pracuje w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, obecnie na stanowisku adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. Prowadzi zajęcia oraz prace związanych z rozwojem i potrzebami edukacji, np. studia podyplomowe, komisje egzaminacyjne, olimpiady i konkursy przedmiotowe, pełni funkcje opiekuna roku, grupy, wyjazdów naukowych. Pracuje ze słuchaczami różnych kierunków i specjalności: grupy o profilu polonistycznym, historycznym, ekonomicznym, prawniczym, przeznaczone dla słuchaczy kierowanych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej na stacjonarne studia w Polsce; kursy roczne, semestralne, miesięczne dla obcokrajowców, w tym zajęcia dla stypendystów programu Sokrates/Erasmus; wykłady, ćwiczenia i seminaria dla studentów filologii polskiej; konwersatoria dla studentów kulturoznawstwa; warsztaty dla kandydatów na egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego; zajęcia dla doktorantów-słuchaczy Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów; konwersatoria dla słuchaczy studiów podyplomowych o specjalności nauczanie języka polskiego jako obcego (w kraju i za granicą: Chicago, Nowy Jork); konwersatoria dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie translatoryki; kursy glottodydaktyczne. Bierze udział w tworzeniu programów kierunków studiów, specjalności i specjalizacji. Jest autorką całościowych programów Kursu Języka i Kultury Polskiej, przeznaczonego przede wszystkim dla działaczy polonijnych ze Wschodu, Kursu Polonistycznego dla Studentów Lektoratów Języka Polskiego, Kursu Humanistycznego dla Studentów Lektoratów Języka Polskiego, Warsztatów dla działaczy i animatorów środowisk polonijnych (Europa Środkowo-Wschodnia), Warsztatów dla animatorów środowisk polonijnych (cały świat), Kursu rocznego dla cudzoziemców. Na zlecenie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przygotowywała testy rekrutacyjne dla kandydatów na studia w Polsce na kierunki humanistyczne, a także opracowywała testy kwalifikacyjne dla kandydatów (spoza Polski) na studia w Polsce. Uczestniczy w grantach oraz projektach krajowych i międzynarodowych, pełniąc funkcję kierownika lub koordynatora. Od 2005 do chwili obecnej pracuje w Zespole Autorów Zadań i Egzaminatorów powołanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (udział w pracach państwowych komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających egzaminy certyfikatowe w kraju i za granicą, współpracowanie Vademecum egzaminatora oraz Standardów wymagań egzaminacyjnych na poszczególne poziomy biegłości językowej). Brała udział w pracach Komisji Języka Prawnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Jest członkiem Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Stowarzyszenia „Nasze Orlęta” (Organizacja Pożytku Publicznego) oraz Stowarzyszenia „Bristol”. Jej zainteresowania naukowe obejmują: tekstologię, genologię lingwistyczną, juryslingwistykę, glottodydaktykę, komunikację interkulturową. Ważniejsze publikacje to: Rozprawa sądowa w świetle lingwistyki tekstu (Lublin 2003), Zarys paradygmatu strategii w przestrzeni dyskursu publicznego (przesłuchania sądowe a/i wywiady radiowe) (Lublin 2015), Teksty kultury – oblicza komunikacji XXI wieku, t. 1 – 2 (współred. J.Mazur, Lublin 2006), Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie (współred. J.Mazur, Lublin 2007), podręcznik Wokół Lublina. Zadania testowe z języka polskiego dla obcokrajowców (współautorzy: A.Butcher., B.Maliszewski, G.Przechodzka, A.Trębska-Kerntopf, Lublin 2009). Współpracuje z towarzystwami, stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami kultury i administracji w kraju i za granicą.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: