Biogramy członków

Urszula Dobesz

Socjolog kultury, magister, wicedyrektor Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWR oraz kierownik Rocznego Kursu Przygotowawczego dla kandydatów na studia w języku polskim.

Zainteresowania naukowe: dydaktyka kultury w procesie kształcenia językowego cudzoziemców

Działalność glottodydaktyczna:

1.Całoroczne zajęcia z wiedzy o Polsce dla studentów z programu Erasmus i uczestników kursów semestralnych
2. Zajęcia z Wiedzy o Polsce dla studentów Rocznego Kursu Przygotowawczego
3. Kursy językowe dla studentów z Mainzer Polonicum
4. Zajęcia dla studentów polonistyki ze specjalności Nauczanie języka polskiego jako obcego oraz zajęcia dla studentów studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego
5. Przygotowywanie studentów do odbywania zagranicznych praktyk lektorskich w ramach programu Erasmus Placement
6. Prowadzenie zajęć na kursach dokształcających dla nauczycieli jpjo prowadzonych przez Szkołę oraz na kursach dla kandydatów na lektorów do zagranicznych ośrodków akademickich
7. W latach 1999-2009 uczestniczenie w pracach Grupy Roboczej, a następnie Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Członkini Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego.

Publikacje:
 1. Dąbrowska A. Dobesz U., Pasieka M., 2010, Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa.
 2. Dobesz U., Pasieka M., Żurek A., Świątek M., 2009, ABC Polnisch. Lehrbuch, A. Dąbrowska, K. Hartmann (red.), Wrocław.
 3. Dobesz U., Pasieka M. Żurek A. Świątek M., 2009, ABC Polnisch. Arbeitsheft, A. Dąbrowska, K. Hartmann (red.), Wrocław.
 4. Dobesz U., Pasieka M., Świątek M., Żurek A., 2009, ABC Polnisch. Lehrerhandbuch, A. Dąbrowska, K. Hartmann (red.), Wrocław.
 5. Dąbrowska A., A. Burzyńska-Kamieniecka, U. Dobesz, M. Pasieka, 2008, Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy B1, wyd. 2, Wrocław.
 6. Dąbrowska A., A. Burzyńska-Kamieniecka, U. Dobesz, M. Pasieka, 2008, Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom średni B2, wyd. 2, Wrocław.
 7. Dąbrowska A., A. Burzyńska-Kamieniecka, U. Dobesz, M. Pasieka, 2008, Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom zaawansowany C2, wyd. 2, Wrocław.
 8. Dobesz U., M. Pasieka, 2007, Polnisch ? Aber gern! Sprechen, Schreiben und Hörverstehen. Übungsheft – Stufe B1, A. Dąbrowska, K. Hartmann (red.), Wrocław./ Polski? Bardzo chętnie.
 9. Dąbrowska A., A. Burzyńska-Kamieniecka, U. Dobesz, M. Pasieka, 2005, Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany, Wrocław.
 10. Dobesz U., 2004, Spacery po Wrocławiu. Teksty do ćwiczeń w czytaniu, mówieniu i pisaniu dla cudzoziemców . Poziom średnio zaawansowany i zaawansowany, Wrocław.
Programy:
 1. Dąbrowska A., Burzyńska A., Dobesz U., Pasieka M., 2005, Program nauczania języka polskiego w Kazachstanie, Pod red. K. Staroń, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 2. Dąbrowska A., Burzyńska A.,Dobesz U., Pasieka M., 2003, Program nauczania języka polskiego jako obcego dla nauczycieli kierowanych do krajów na Wschodzie ( Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan), pod red. K.Staroń, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Artykuły (wybór)
 1. Dobesz U., Mądrecka A., Chciałbym obejrzeć taki film, żeby był mądry, żeby to była prawda, żeby to naprawdę się działo... – film dokumentalny jako uzupełnienie kształcenia językowego i element edukacji kulturowej cudzoziemców, [w:] 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej, pod redakcją Anny Dąbrowskiej i Urszuli Dobesz, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2014, s.215-238
 2. Dobesz U., Pasieka M., Testy kwalifikacyjne w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, [w:] 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej, pod redakcją Anny Dąbrowskiej i Urszuli Dobesz, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2014, s.155-188
 3. Dobesz U., Pasieka M., 40 lat minęło... Z historii Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców [w:] 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej, pod redakcją Anny Dąbrowskiej i Urszuli Dobesz, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2014, s. 27-72
 4. Dobesz U., Budujemy mosty. Promocja języka i kultury polskiej w ramach programu Erasmus [w:] Sukcesy, problemy i wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego pod redakcją Agnieszki Mielczarek, Anny Roter-Bourkane, Małgorzaty Zdunik-Wiktorowicz, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, s. 341-355
 5. Dobesz U., Drogowskazy. Świat języka polskiego w programach kształcenia językowego cudzoziemców [w:] Sapientia Ars Vivendi. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Annie Dąbrowskiej pod redakcją Anny Burzyńskiej – Kamienieckiej i Agnieszki Libury, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, 2013, s.427 – 447
 6. Dobesz U., Okiem przechodnia. Kanon kultury w przestrzeni miejskiej. [w:] Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z Konferencji Naukowej pod redakcją Piotra Garncarka, Piotra Kajaka i Andrzeja Zieniewicza. Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 243-253
 7. Dobesz U., Pasieka M., Interreg III A – Projekt und Tandemkurse an der Breslauer Universitat als sprachliche und ausserersprachliche Bildungsangebote fur deutsche Lehrer [w:] Werbestrategien fur Polnisch als Fremdsprache an deutschen Schulen. Herausgegeben von Grit Melhorn. Slawische Forschungen und Texte 11, Hildesheim 2010, s.139 – 151
 8. Dobesz U., Świat języka polskiego. Rola treści pozajęzykowych w nauczaniu i testowaniu języka polskiego jako obcego [w:] Język jako obcy: problemy certyfikacji według standardów europejskich. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Lwów, 23 – 24 kwietnia 2009 roku. Pod redakcją Jolanty Tambor, Ałły Krawczuk, Ołeksandry Antoniw, Lwów 2010, s.116 – 123
 9. Dobesz U., Kształcenie ustawiczne autorów zadań i testów oraz egzaminatorów [w:] Polityka językowa a certyfikacja. Materiały z Polsko – Niemieckiej Konferencji. Lipsk, 6 – 8 grudnia 2005 pod redakcją Jolanty Tambor i Danuty Rytel – Kuc, s.128 -132
 10. Dobesz U., Uwagi o nauczaniu i testowaniu wiedzy o kulturze [w:] Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania, pomoce dydaktyczne, pod red. W. Miodunki, Kraków 2004, s. 53 – 66
 11. Burzyńska A. B., Dobesz U., Inwentarz tematyczny i funkcjonalno-pojęciowy do nauczania języka polskiego jako obcego w aspekcie kulturowym [w:] Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania, pomoce dydaktyczne, pod red. W. Miodunki, Kraków 2004, s. 119-128.
 12. Dobesz U., W 30 godzin dookoła Polski. Program zajęć kulturowych w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, [w:] Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, (pod red. Anny Dąbrowskiej) Wrocław, 2004, s. 505-509.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: