Biogramy członków

prof. dr hab. Ewa Jaskółowa

  Prof. dr hab. Ewa Jaskółowa jest kierownikiem Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień historyczno- i teoretycznoliterackich oraz na zagadnieniach szkolnej dydaktyki oraz glottodydaktyki. Wykłada zagadnienia metodyki nauczania języka polskiego jako pierwszego i drugiego na studiach dla nauczycieli zagranicą. W latach 2004 – 2007 była kierownikiem międzynarodowego grantu „Slavic Network”, którego ideą było pokazanie możliwości paralelnego nauczania języków słowiańskich.
  Przedmiotem jej badań jest literatura XX wieku, zwłaszcza poezja, w dialogu z tradycją romantyczną i antyczną. W swoich książkach pokazuje możliwości zastosowania różnych metodologii literaturoznawczych jako podstawy nauczania literatury. Obok publikacji pokazujących poezję XX wieku (np. Poetyckie podróże Stanisława Balińskiego, Katowice 1988; Od poezji kosmosu do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka. Katowice 1997; „Kto to jest”. Motyw żony Lota w polskiej poezji XX wieku czyli rozbijanie stereotypu, Katowice 2006) jest autorką książek i artykułów omawiających problemy nauczania poezji w szkole (np. Dialog z tradycją czyli o poezji w szkole i na maturze, Katowice 1997; Prądy i konwencje w prozie, Prądy i konwencje w poezji, Kraków 1995 — wszystkie wspólnie z A. Opacką). Jest autorką ponad stu artykułów z zakresu twórczości poetów XX wieku, współautorką serii podręczników dla szkoły ponadgimnazjalnej (Świat do przeczytania wyd. Stentor), organizatorką wielu konferencji, podejmujących refleksję nad współczesnymi metodologiami literaturoznawczymi i ich przekładem na szkolną dydaktykę. Plonem tych konferencji są zbiory Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku, Katowice 2013; Fundamenty czy fundamentalizmy? Antyk grecko-rzymski i Biblia w szkole, Warszawa 2015.
  Wykłada zagadnienia metodyki nauczania języka polskiego jako pierwszego i drugiego na studiach dla nauczycieli zagranicą.

  Prof. dr hab. Ewa Jaskółowa is Director of the Chair of Methodology of Polish Language Teaching. Since the beginning of her scientific-research work she has been interested in literature studies and didactics. She is professionally interested in 20th literature, especially in poetry and its relations to tradition – particularly romantic and related to the Antique. In her books she presents various possibilities of transmitting the knowledge of history and literature theory to school didactics at the same time. She published books about 20th century poetry (eg. Poetyckie podróże Stanisława Balińskiego, Katowice 1988; Od poezji kosmosu do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka. Katowice 1997; „Kto to jest”. Motyw żony Lota w polskiej poezji XX wieku czyli rozbijanie stereotypu, Katowice 2006) and books as well as articles discussing problems of teaching poetry at school (eg. Dialog z tradycją czyli o poezji w szkole i na maturze, Katowice 1997; Prądy i konwencje w prozie, Prądy i konwencje w poezji, Kraków 1995 — all with A. Opacką as a co-author). She is also an author of over 100 articles about poets’ literary production in 20th century and co-author of high school textbook (Świat do przeczytania published by Stentor). She organised number of conferences concerning new reading methods in literary studies and possibilities of using their in school didactics. The results of those conferences are edited books: Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku, Katowice 2013; Fundamenty czy fundamentalizmy? Antyk grecko-rzymski i Biblia w szkole, Warszawa 2015.
  Ewa Jaskółowa is also interested in glottodidactic. She is giving lectures about methods of teaching Polish language as a first and second language for teachers abroad.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: