Biogramy członków

dr Joanna Przyklenk

  Joanna Przyklenk, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego od 2007 roku. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na historii języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych tekstologii, genologii lingwistycznej i stylistyki oraz glottodydaktyki. Jest autorką monografii Staropolska kronika jako gatunek mowy (Katowice 2009) oraz współautorką popularnonaukowej publikacji www.poradniajęzykowa.pl. (Katowice 2007). Współpracowała także przy redagowaniu książek Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4. Gatunek a komunikacja społeczna (Katowice 2011), Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5. Gatunek a granice (Katowice 2015) oraz współredagowała tom 4. cyklu Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii (T. 4, Katowice 2012); tom 5. tej serii ukazał się pod jej redakcją w 2014 roku.
  W pracy dydaktycznej i popularyzatorskiej koncentruje się na zagadnieniach językoznawstwa diachronicznego oraz na problemach poprawnościowych związanych ze współczesną polszczyzną oraz polską kulturą językową. Wiele uwagi poświęca także fonetyczno-fonologicznym i gramatycznym problemom polszczyzny oraz kwestiom z zakresu retoryki i tekstologii, kształcąc w tym zakresie m.in. studentów filologii polskiej, germańskiej i romańskiej, komunikacji promocyjnej i kryzysowej (wszystkich specjalności, tj. rzecznik prasowy, negocjator, specjalista ds. promocji), a także słuchaczy studiów podyplomowych (Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego UŚ; Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Logopedii UŚ). W poszukiwaniach badawczych i w praktyce dydaktycznej zajmuje się także szeroko rozumianymi związkami polszczyzny i kultury. Prowadziła liczne wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia lektoratowe na wielu uczelniach zagranicznych, m.in. w: Lipsku, Kolonii, Mińsku, Charkowie, Doniecku, Bratysławie, Biszkeku, Tallinie, Tartu, Moskwie, Piatigorsku, Berlinie oraz w Irkucku. Stale współpracuje z Poradnią Językową Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego (http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/).
  Dr Joanna Przyklenk aktywnie działa również w przestrzeni pozauniwersyteckiej, prowadząc wykłady i warsztaty dla osób niezwiązanych ze środowiskiem akademickim. Nadto angażuje się także w działania społeczne. Jest prezesem Stowarzyszenia „Via Linguae” oraz wiceprzewodniczącą katowickiego oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. W latach 2009-2013 była opiekunem Sekcji Historycznojęzykowej Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców UŚ.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: