Biogramy członków

prof. Marta Pančíkova

W Katedrze Filologii Słowiańskich Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Komeńskiego pracowała od roku 1978 do 2010. Teraz od r. 2010 jest pracownikiem Katedry slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego – jest tutaj gwarantem studiów doktorandskich. W Bratysławie prowadziła wykłady ze wszystkich dyscyplin językoznawczych i seminaria z tłumaczenia specjalistycznego. Oprócz tego od początku swojej pracy w UK wiodła wykłady z języka polskiego dla niepolonistów (przedmiot Język słowiański – polski). Była promotorem wielu prac licencjackich i magisterskich. W tej chwili jest promotorem 2 doktorandek w Bratysławie i jednej doktorandki w Ostrawie.

W Instytucie Polskim wiodła kursy języka polskiego ponad 30 lat.

Jest współautorką podręcznika języka polskiego dla Słowaków Po tamtej stronie Tatr, wydanego w Krakowie w wydawnictwie Universitas (3-krotnie wydany). Oprócz tego jest autorką kilku tekstów do nauki języka polskiego i konwersacji. Przetłumaczyła 9 polskich książek – specjalistyczne tłumaczenia, nie beletrystyka.

Naukowo uczestniczyła w kilku projektach naukowych dotyczących porównywania języków słowiańskich (polski, rosyjski, słoweński i słowacki). Wyniki tej pracy były publikowane w wielu artykułach, monografiach i przedstawiane na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jej praca naukowa wzbogaciła badania porównawcze polsko – słowackie w dziedzinie słowotwórstwa i leksykologii.

Akademicki życiorys:
 • 1967 – absolwowała studia na Wydziale Filozoficznym UK, Bratislava – specjalizacja: język rosyjski i język polski – kierunek filologiczny i nauczycielski
 • 1976 – PhDr. - praca doktorska Złożenia w języku polskim i słowackim
 • 1986 – CSc. praca dysertacyjna Neologizacja w języku polskim i słowackim
 • 1996 – doc. - praca habilitacyjna Porównanie polskiej i słowackiej leksyki
 • 2008 – prof. – monografia Tendencje rozwojowe polskiej i słowackiej leksyki, inauguracja w Czeskiej Republice
Naukowo-dydaktyczna działalność:
 • Dyrektor Katedry Filologii Słowiańskich FFUK w Bratysławie od roku 1997 – 2010
 • Członkini Senatu Akademickiego FFUK – 2 kadencje od 1994
 • Członkini Wspólnej Komisji studium doktoranckiego w specjalizacji naukowej 81-04-9 slawistyka – języki słowiańskie – na całą Słowację
 • Członkini komisji studium doktoranckiego na Wydziale Filozoficznym UK – specjalizacja Języki słowiańskie i literatury słowiańskie
 • Członkini komisji studium doktoranckiego na Wydziale Filozoficznym UP w Preszowie
 • Członkini komisji studium doktoranckiego na Wydziale Filozoficznym UP w Ołomuńcu
 • Przewodnicząca komisji studium doktoranckiego na Wydziale Filozoficznym OU w Ostrawie
 • Członkini Senatu Naukowego Wydziału Filologicznego UMB w Bańskiej Bystrzycy (1997 – 2000)
 • Promotorka 5 prac doktoranckich, recenzentka 3 prac habilitacyjnych w kraju, 5 prac doktoranckich zagranicą (Polska, Republika Czeska) i 1 doktoranckiej pracy w Preszowie
 • Recenzentka projektów naukowych i wydawniczych (Katowice, Ołomuniec, Ostrawa, Preszow) – od 2004
 • koordinator programów CEEPUS do 2004
 • koordinator programów SOKRATES/ERASMUS (Niemcy – 1, Polska – 4, Bułgaria – 2, Słowenia – 1, Francja - 1) – od 2004
Projekty naukowo-badawcze
2005 – 2007Slavic Networking – projekt UE Socrates Lingua 1, Językowa i kulturowa integracja – koordinator zespołu słowackiego www.slavic-net.us.edu.pl
2006 – Projekt Vega, č.1/3707/06 Slovenčina a slovanské jazyky z konfrontačného hľadisk.. UP w Preszowie – zastępczyni projektu, monografia
2003Vývin a význam slovensko – poľských vzťahov, MŠ SR, współbadaczka, wspólny tom
2002 – Warszawa Humanistyka przeszłości a przyszłość humanistyki – konferencja międzynarodowa rozpoczynająca projekt badawczy KBN – H01, 1850 Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej i 2006 – 2 tomy: Język, polityka, społeczeństwo,Warszawa, Elipsa 2004, Lingwistyka a polityka,Warszawa, Elipsa 2007, główny koordynator - prof. S. Dubisz, UW Warszawa; współbadaczka, konferencje i wspólne tomy
2002 – DNPS I´UMR 7118 (Projekt pour l´élaboratorium dún dictionnaire multilingue – Langue et sociétés de l´Europe moderne, Cahiers du DNPS) referát Piéges pour le traducteur. główny koordynator prof. D. Bartol – Uniwersytet w Nancy - konferencja Languages et sociétés de l’Europe moderne i 2 tomy, współbadaczka
2002Poľsko – słowackie stosunki po roku 1918, projekt MEN, UW vo Wroclavi, koordynator projektu prof. Dr hab. M. Pułaski, wspólny tom, współbadaczka
2001Kontinuita romantizmu. Vývin – súvislosti – vzťahy, MŠ SR, koordynator projektu prof. PhDr. J. Hvišč, CSc., wspólny tom, współbadaczka
1996 – 1998 – Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, Polska – „Język Polski dla Cudzoziemców“ – UJ w Krakowie, wspólbadaczka, – podręcznik języka polskiego dla Słowaków Po tamtej stronie Tatr, koordynator projektu – prof. dr hab. W. Miodunka

Rady redakcyjne i członkowstwo w różnych stowarzyszeniach:
 • przewodnicząca słowackiej sekcji Wspólnej Słowacko – Polskiej Komisji Nauk Humanistycznych – przy ministerstwach szkolnictwa obu państw – od 2010
 • sekretarz naukowy tej wyżej wymienionej organizacji (1996- 2010)
 • współzałożycielka Bristolu i członkini Zarządu Stowarzyszenia "BRISTOL" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego – od 1996 (3-krotnie w Zarządzie)
 • członkini komisji egzaminacyjnej przy Ministerstwie sprawiedliwości - egzaminator dla języka polskiego – od 2006
 • tłumacz przysiegły dla języka polskiego – do 2005
 • członkini Słowackiego Towarzystwa Językoznawczego przy SAV – od 1971
Rady redakcyjne:
 • zastępczyni słowackiego redaktora naczelnego rocznika KONTAKTY, wydaje Wspólna Słowacko – Polska Komisja Nauk humanistycznych – od 2002
 • członkini Rady redakcyjnej Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Uniwersytet Łódzki v Łodzi - od 2009
 • członkini Rady redakcyjnej Poradnik Językowy – od 2012
 • członkini Rady redakcyjnej Język i Kultura - Wrocław
 • członkini Rady redakcyjnej Poznańskie Spotkania Językoznawcze – Poznań
 • członkini Rady redakcyjnej Filogická revue (ISBN 1335-3624) v rokoch 1997 – 2000
Staże zagraniczne, pobyty wykładowe i naukowe, kursy językowe:
1996 – Stypendium Królowej Jadwigi, UJ – Kraków, Polska
1981 – 1982, pobyt UNESCO – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
1973 – 1974, pobyt UNESCO – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
Letnie szkoły językowe: Warszawa, Ljubljana, Veliko Tarnovo
Pobyty w ramach programu CEEPUS i ERASMUS – Warszawa, Kraków, Katowice, Łódź, Leipzig, Ljubljana.
Inne proszone wykłady: Katowice, Kraków, Łódź, Warszawa, Ljubljana, Leipzig, Ołomuniec, Bańska Bystrzyca, Nitra, Piliscsaba

Najważniejsze uznanie:
1999 – Złoty medal Komisji Edukacji Narodowej
2004 – Kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: