Zarząd Stowarzyszenia „Bristol” w kadencji 2016-2020

 


ZARZĄD


PREZES

dr hab. Aleksandra Achtelik

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej (od 2006 roku), kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (od 2002 roku). Jest adiunktem w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pracuje w Zakładzie Teorii i Historii Kultury. Stopień doktora uzyskała na podstawie dysertacji Przestrzeń kulturowa jako przedmiot kreacji artystycznej. Wenecja w polskiej literaturze XIX i XX wieku, wydanej w 2002 roku pod zmienionym tytułem Wenecja mityczna w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Dwukrotnie była na kilkumiesięcznych stażach naukowych we Włoszech na uniwersytetach w Neapolu i w Turynie. Jest członkiem Towarzystwa Kulturoznawczego oraz opiekunem Koła Naukowego Historyków Kultury. Jej zainteresowania naukowe i podejmowane tematy badawcze skupiają się wokół zagadnień historii i teorii kultury, literatury podróżniczej ze szczególnym uwzględnieniem motywów włoskich w literaturze polskiej oraz problematyki miasta, nauczania kultury polskiej cudzoziemców oraz wybranych zagadnień glottodydaktyki. Prowadziła wykłady gościnne m.in. na uniwersytetach w Czechach, Chinach, Estonii, Gruzji, Kanadzie, Kirgistanie, Niemczech, Serbii, Rosji, Rumunii, USA, we Włoszech, a także na Biłorusi, Słowacji, Węgrzech oraz Ukrainie. Od kilkunastu lat uczy języka polskiego jako obcego; specjalizuje się w nauczaniu grup na poziomie początkującym. Jest współautorką podręczników Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych oraz Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci (Katowice 2009), a także publikacji Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1, współredaktorką tomów Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego (Katowice 2007, wespół z Jolantą Tambor) oraz Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego (Katowice 2010, wspólnie z Małgorzatą Kitą oraz Jolantą Tambor), będących zbiorem artykułów poświęconych nauczaniu języka i kultury polskiej wśród obcokrajowców. Zaadaptowała i opracowała z przeznaczeniem dla cudzoziemców Latarnika Henryka Sienkiewicza, wydawanego wspólnie z opracowaną przez Wiolettę Hajduk-Gawron nowelą Janko Muzykant jako drugi tom serii Czytaj po Polsku. Dr Aleksandra Achtelik jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, a od 2011 roku także Zarządu Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach. W 2011 roku została zaproszona do współpracy w badaniach prowadzonych w ramach Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej działającej przy Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto jest członkinią Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Brała udział w pracach ministerialnych komisji rekrutacyjnych osób pochodzenia polskiego na studia w Polsce, w Gruzji, Kazachstanie, Turkmenistanie, Czechach oraz na Węgrzech i Biłorusi.

dr hab. Aleksandra Achtelik
(Uniwersytet Śląski)


WICEPREZES

dr Liliana Madelska

Dr Liliana Madelska ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, tam też obroniła doktorat z językoznawstwa, nagrodzony przez Polskie Towarzystwo Fonetyczne. Na Uniwersytecie Warszawskim studiowała logopedię, nauczanie polskiego jako obcego oraz psychologię dzieci niedosłyszących. Uczyła języka polskiego studentów ze wszystkich kontynentów. Od dwudziestu lat pracuje w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, a jako logopeda opiekuje się polską szkołą w Wiedniu. Uczestniczy w pracach grupy ekspertów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. We współpracy z takimi organizacjami, jak ORPEG Polonijne Centrum Nauczycielskie czy Illinois State Board of Education prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli w szkołach polskich za granicą.
Efektem współpracy ze szkołami polskimi za granicą są tablice Bliźniacze słowa oraz strona internetowa wymowapolska.pl, które pozwalają na testowanie i ćwiczenie percepcji oraz wymowy dzieci wielojęzycznych. Opracowany przez Lilianę Madelską komplet materiałów do ćwiczenia percepcji i wymowy Posłuchaj, jak mówię, na który składają się Podręcznik ucznia, Poradnik dla rodziców i nauczycieli oraz film dydaktyczny Powiedz mi, co widzisz, jest używany zarówno przez rodziców i logopedów w Polsce, jak i w wielu szkołach polskich za granicą.
Jest autorem wielu książek i artykułów z dziedziny lingwistyki. Jej podręcznik Odkrywamy język polski. Gramatyka dla uczących (się) języka polskiego (w wersji polskiej, niemieckiej, angielskiej i rosyjskiej) zachęca uczniów do samodzielnej pracy i do refleksji nad językiem, por. http://www.lilianamadelska.com

dr Liliana Madelska
(Uniwersytet Wiedeński)


WICEPREZES

dr hab. Anna Dunin-Dudkowska

doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa polskiego, zastępca dyrektora Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tłumacz przysięgły języka angielskiego. Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UMCS, w latach 1980-1991 asystent w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Od 1991 r. wykładowca i od 2009 r. starszy wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Prowadzi lektorat języka polskiego jako obcego i języka angielskiego dla studentów rocznego kursu przygotowawczego do studiów w Polsce oraz różnorodne kursy językowe dla cudzoziemców (m.in. dla studentów programu Erasmus). Ponadto uczy języka polskiego w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej i na Kursie Języka i Kultury Polskiej dla nauczycieli i działaczy polonijnych. Specjalizuje się w nauczaniu polskiego w grupach na poziomie początkującym. W 2008 r. obroniła pracę doktorską pt. „Akt notarialny jako gatunek wypowiedzi”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tekstologii i genologii, głównie w odniesieniu do gatunków administracyjnych i prawnych. Zajmuje się tłumaczeniami, zarówno teoretycznie, prowadząc zajęcia translatoryczne dla słuchaczy kursów wakacyjnych i wykłady z dziedziny teorii przekładu na studiach podyplomowych dla nauczycieli JPJO, jak i praktycznie, wykonując zawód tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Interesuje się zagadnieniami związanymi z językiem specjalistycznym z dziedziny prawa i ekonomii. Opublikowała 4 książki i około 30 artykułów naukowych na tematy językoznawcze, glottodydaktyczne i translatoryczne. W CJKP wielokrotnie przygotowywała studentów do uczestnictwa w festiwalu szekspirowskim „Scenes from Shakespeare” w języku angielskim (wyróżnienia m.in. w 2007r., 2008 r. i 2010r.). Od 2009 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora CJKP. Od 2000 r. kierownik Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej i od 2004 r. koordynator Intensywnego Kursu Języka Polskiego dla studentów programu Erasmus (EILC). Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (2011 r.), dwie nagrody rektorskie III stopnia (1981 r. i 1998 r.) i jedną II stopnia (2010 r.). Członek Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

dr hab. Anna
Dunin-Dudkowska
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)CZŁONKOWIE ZARZĄDU

dr Piotr Kajak

Kulturoznawca glottodydaktyczny, adiunkt w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego). Ukończył slawistykę (bohemistykę) na Uniwersytecie Warszawskim i politologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studiował w Pradze, na Uniwersytecie Karola; wykładał w Bratysławie (Uniwersytet Komeńskiego), Lipsku, Budapeszcie (ELTE), Poczdamie i Barcelonie. W latach 2011-2014 profesor wizytujący na Uniwersytecie Torontońskim.
Współpracownik Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (autor zadań, egzaminator i in.). Swoje badania nad kulturą w procesie nauczania języka polskiego prowadzi z pozycji aca-fana.

dr Piotr Kajak
(Uniwersytet Warszawski)

dr Andriej Babanow

Docent w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Państwowego w Sankt-Petersburgu, prowadzi zajęcia z różnych dyscyplin polonistycznych, zajmuje się zagadnieniami gramatyki (zwłaszcza słowotwórstwa i składni), glottodydaktyki, translatoryki. Przebywał na dłuższych stażach naukowych w Polsce w 1993 r. (Uniwersytet Wrocławski, opiekun naukowy prof. J. Miodek) oraz w 1995 r. (Uniwersytet Warszawski, opiekun naukowy prof. R. Grzegorczykowa).

dr Andriej Babanow
(Uniwersytet Państwowy w Sankt-Petersburgu)

 SKARBNIK

dr Wioletta Hajduk-Gawron

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. W latach 2002–2011 pracowała w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, ucząc języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania. Od października 2011 roku jest adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich. Głównymi kierunkami jej zainteresowań są metodyka nauczania języka polskiego jako obcego oraz recepcja literatury polskiej w świecie. Od roku 2005 jest członkinią Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W latach 2001–2002 była lektorką języka polskiego na Uniwersytecie im. M. Tanka w Mińsku na Białorusi. Od kilku lat jest zaangażowana w organizację cyklicznych międzynarodowych konferencji Literatura polska w świecie. Prowadziła zajęcia językowe i seminaria dla studentów i uczniów zagranicznych uniwersytetów oraz innych placówek oświatowych, a także warsztaty polonistyczne dla nauczycieli języka polskiego jako obcego zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jest współredaktorką serii Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego, współautorką zbioru zadań z języka polskiego jako obcego Bądź na B1 oraz autorką artykułów podejmujących tematykę glottodydaktyczną oraz literacką, np.: Test osiągnięć – cele i środki, Komiks w kształceniu polonistycznym obcokrajowców, Komiks, czyli kultura i język w obrazkach, Docałować szczęście. O samotności w poezji Krystyny i Czesława Bednarczyków, Spod kobiecego pióra – o poezji Danuty Ireny Bieńkowskiej. W 2011 roku została zaproszona do współpracy w badaniach prowadzonych w ramach Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej działającej przy Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Wioletta Hajduk-Gawron
(Uniwersytet Śląski)

   KOMISJA REWIZYJNA


Przewodnicząca

dr Izabela Wieczorek

Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tam też obroniła doktorat z językoznawstwa. Obecnie pracuje jako starszy wykładowca w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. Prowadzi intensywne kursy dla kandydatów na studia w Polsce oraz kursy przygotowujące do egzaminów certyfikatowych. Specjalizuje się w nauczaniu polskiego na poziomie początkującym. Jest koordynatorem intensywnego kursu języka polskiego (EILC) dla stypendystów programu LLP Erasmus. Prowadzi konwersatoria dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Od 2003 roku bierze udział w pracach Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Uczestniczy też w pracach Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi badania i publikuje w zakresie glottodydaktyki polonistycznej.

dr Izabela Wieczorek
(Uniwersytet Adama
Mickiewicza w Poznaniu)


Członek

dr Agnieszka Karolczuk

 

dr Agnieszka Karolczuk


Członek

mgr Małgorzata Pasieka

Ukończyła germanistykę ze specjalnością niderlandystyczną na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie pracuje jako starszy wykładowca w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii Polskiej UWr. Jest członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, kierownikiem grupy zajmującej się zadaniami związanymi z testowaniem poprawności gramatycznej. Prowadzi lektoraty dla studentów obcokrajowców ze wszystkich wydziałów UWr oraz wykłady na Podyplomowym Kwalifikacyjnym Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Przez wiele lat współpracowała z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (Jugendwerk), czego wynikiem były prace nad tandemową metodą nauczania języka. Od lat współpracuje z uniwersytetami w Berlinie i Lipsku, prowadząc tam kursy językowe. Jej zainteresowania skupiają się na problematyce błędów językowych popełnianych przez cudzoziemców uczących się języka polskiego.
Jest autorką bądź współautorką podręczników: Język polski dla cudzoziemców : ćwiczenia dla początkujących (2001); Tandem językowy : teoria i praktyka na przykładzie polsko-niemieckim (2003) (z: Grzegorzem Krajewskim i Susanne Klingborn); Z Wrocławiem w tle : zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców: poziom podstawowy, średni i zaawansowany, Wrocław (2005, 2008) (z Anną Dabrowską, Anna Burzyńska Kamieniecką, Urszula Dobesz); Polsko-niemiecki tandem językowy. Zadania i wskazówki dla początkujących (2005) (z Susanne Klingborn); Polnisch ? Aber gern! : Sprechen, Schreiben und Hörverstehen : Übungsheft - Stufe B1 = Polski ? Bardzo chętnie ! (2007) (z Urszulą Dobesz); Co warto wiedzieć : poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie (2010) (z: Anną Dąbrowską, Urszulą Dobesz); ABC Polnisch: Lehrbuch, Arbeitsheft, Lehrerhandbuch (2009) (z U. Dobesz, M.Świątek, A. Żurek).

mgr Małgorzata Pasieka
(Uniwersytet Wrocławski)SĄD KOLEŻEŃSKI


Przewodnicząca

dr Grażyna Przechodzka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego i glottodydaktyki polonistycznej; starszy wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS.
Jest członkiem Stowarzyszenia Bristol od 1998 r. W latach 2004-2008 – członek Zarządu Stowarzyszenia. Absolwentka Instytutu Filologii Słowiańskiej w Państwowym Uniwersytecie w Simferopolu (Krym, Ukraina), ukończyła również Podyplomowe Studia Metodyki Nauczania Języka Polskiego jako Obcego na UW. W latach 1999-2009 r. współpracowała z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie: prowadziła zajęcia (wykłady i warsztaty) na kursach dla kandydatów na nauczycieli języka polskiego do szkół na terenach dawnego ZSRR. W latach 2001-2006 uczyła języka polskiego studentów Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Od 2005 r. kierownik Kursu Dokształcającego dla Kandydatów na Lektorów do Zagranicznych Ośrodków Akademickich. Prowadzi lektorat z języka polskiego jako obcego dla studentów rocznego kursu przygotowawczego, a także zajęcia z języka specjalistycznego (ekonomicznego) oraz wiedzy o społeczeństwie. Od roku 2008 prowadzi również zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego na Podyplomowych studiach kwalifikacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Ponadto uczy języka polskiego w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej i na wakacyjnym kursie Praktyki Językowe (kurs przeznaczony jest dla studentów ze Wschodu).
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół glottodydaktyki polonistycznej i językoznawstwa, a także dydaktyki języków obcych. Wzięła udział w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów (i współautorką 8) poświęconych nauczaniu języka polskiego jako obcego (w tym zagadnieniom interferencji językowej i standaryzacji programów nauczania JPJO) oraz współautorką 2 zbiorów zadań certyfikatowych: Wokół Lublina (Lublin 2009) i Celuję w C2 (Kraków 2009). Od r. 2000 członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego, od 2005 r. kieruje pracami tego Zespołu.

dr Grażyna Przechodzka
(Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej)


Członek

prof. UŁ, dr hab. Grażyna Zarzycka

Absolwentka filologii polskiej UŁ z 1980 roku – językoznawczyni; od 2009 roku prof. nadzw. Autorka licznych prac naukowych, w tym dwóch książek monograficznych: Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis komunikowania się cudzoziemców przyswajających język polski, „Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 11 / 2000, Wydawnictwo UŁ, Łódź (rozprawa doktorska); Dyskurs prasowy o cudzoziemcach. Na podstawie tekstów o Łódzkiej Wieży Babel i osobach czarnoskórych, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2006 (rozprawa habilitacyjna). Jej prace naukowe - publikowane w pracach zbiorowych oraz na łamach takich czasopism naukowych, jak: „Przegląd Polonijny”, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury”, „Poradnik Językowy”, „Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, „Postscriptum Polonistyczne” - mieszczą się w obszarze pragmatyki językowej, socjolingwistyki, socjologii, kulturoznawstwa, etnolingwistyki i językoznawstwa stosowanego, przede wszystkim - glottodydaktyki. Jest zainteresowana teorią i filozofią dialogu, badaniem dyskursu publicznego (w tym: mowy nienawiści), jak też komunikacji interkulturowej oraz przestrzeni kulturowej w nauczaniu języków obcych. W badaniach często stosuje analizę konwersacji oraz krytyczną analizę dyskursu. Otrzymała kilka nagród naukowych Rektora UŁ. W jej dorobku są także podręczniki, teksty publicystyczne, utwory poetyckie.
Od 2004 roku należy do Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów, działającego przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Bierze udział w tworzeniu procedur i standardów egzaminacyjnych, pisze zadania certyfikatowe oraz prowadzi egzaminy. Od 2009 roku jest redaktor naczelną, znajdującej się na liście czasopism punktowanych MNiSW, serii „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”. Od 2013 roku jest również w Radzie Naukowej pisma „Kwartalnik Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 roku została powołana do Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju Rady Języka Polskiego.
Przed podjęciem pracy w Zakładzie Glottodydaktyki Polonistycznej na Wydziale Filologicznym UŁ (VI 2006) pracowała (od 1985 roku) jako wykładowczyni języka polskiego i kultury polskiej w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, czerpiąc z tej pracy radość i inspirację do badań naukowych. W latach 1993-1997 była profesorem wizytującym w DePaul University w Chicago (w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej). W latach 2008-2012 pełniła funkcję prezeski Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.
Jako pracownik Katedry Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej prowadzi na kierunku filologia polska UŁ seminaria magisterskie i doktorskie, konwersatoria z zakresu lingwistyki kulturowej oraz wykład z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i różnorodne konwersatoria na specjalizacji Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego. W latach 2008-2012 wygłaszała wykłady gościnne i przeprowadzała zajęcia warsztatowe na wydziałach slawistycznych uniwersytetów w Wilnie, Lublanie, Ołomuńcu, Wielkim Tyrnowie (w ramach programu mobilnościowego Erasmus).
Od 2008 r. pełni funkcję dyrektora Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ. Jest redaktorką naukową serii: W WIEŻY BABEL PO POLSKU. Podręczniki Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ. Była kierownikiem merytorycznym następujących międzynarodowych partnerskich projektów edukacyjnych, prowadzonych w SJPdC UŁ: 1. 2010-2012: ON THE RIGHT TRACK. Improving language learners’ chances to be autonomous by mentoring and counseling (PROSTO DO CELU. Zindywidualizowanie procesu uczenia się języków obcych dzięki mentoringowi i doradztwu - Gruntvig Learning Partnership, Lifelong Learning Programme (LLP); 2. 2010-2012: I SPY. Online Networking Platform for Language Learning (Utworzenie platformy edukacyjnej służącej nauczaniu języków obcych w formie gry wirtualnej) - Transversal Key activity 2: LANGUAGES MULTILATERAL PROJECT (LLP); 3. 2013-2015 LiME – Languages in Media (Opracowanie narzędzi edukacyjnych służących nauczaniu języków z wykorzystaniem mediów - Key Activity , LLP). Podczas zagranicznych spotkań projektowych i konferencji występowała z referatami i raportami, organizowała również międzynarodowe warsztaty dydaktyczne. Od 2009 roku koordynuje w SJPdC UŁ proces tworzenia testów polonistycznych na przeprowadzane przez BUWiWM egzaminy dla kandydatów na studia w Polsce.

prof. UŁ, dr hab.
Grażyna Zarzycka


Członek

prof. dr hab. Jolanta Tambor

Profesor Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowana nauk humanistycznych, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Doktorat obroniła w 1988 roku na podstawie rozprawy o języku polskiej prozy fantastyczno-naukowej, habilitację uzyskała w 2006 roku na podstawie dysertacji poświęconej etnolektowi śląskiemu oraz świadomości językowej i etnicznej jego użytkowników. Na Uniwersytecie Śląskim pracuje od 1982 roku, najpierw Zakładzie Historii Języka Polskiego, a obecnie w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania. Od 2008 roku pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Filologicznego ds. Studentów Zagranicznych, a od 2010 roku jest Pełnomocnikiem Rektora UŚ ds. studentów zagranicznych. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień: fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, język artystyczny (szczególnie prozy science fiction), sytuacja językowa na Śląsku, nauczanie języka polskiego obcokrajowców.
W latach 1998–2002 była kierownikiem Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor jest członkinią Komisji Kultury Języka Polskiego PAN, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawczego PAN, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Komisji Socjolingwistyki Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego „Bristol” (w latach 2000–2004 była członkiem Zarządu, w latach 2008-2012 przewodniczącą Rady Nadzorczej), od 2012 jest wiceprezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych. Od 1998 roku jest członkinią ministerialnych komisji rekrutacyjnych osób pochodzenia polskiego na studia w Polsce (Białoruś, Czechy, Gruzja, Uzbekistan, Węgry, Słowacja, Kazachstan, Mołdawia, Rosja, Ukraina). W latach 2003–2004 była profesorem wizytującym na University of Toronto, w 2009 na University of Alberta w Edmonton. Miała wykłady gościnne na uniwersytetach na Białorusi, w Czechach, Chinach, Japonii, Korei Południowej, Kanadzie, Macedonii, na Litwie, Łotwie, w Niemczech, we Włoszech i na Węgrzech. Jest autorką książek: Język polskiej prozy fantastyczno-naukowej (Katowice 1991), Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna (Katowice 2006, 2008), Oberschlesien – Sprache und Identität (Hildesheim 2011), kilkakrotnie wznawianego podręcznika Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego (wspólnie z Danutą Ostaszewską, Warszawa 2000 i wyd. następne) oraz autorką zbioru zadań do tegoż podręcznika Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia (Warszawa 2007), redaktorką (lub współredaktorką) wielu książek, w tym dotyczących nauczania języka polskiego jako obcego. Wspólnie z Anną Majkiewicz napisała podręcznik Śpiewająco po polsku (Katowice 2004, 2006) – zbiór ćwiczeń z wykorzystaniem piosenek polskich wykonawców w nauce języka polskiego jako obcego. Wraz z prof. dr hab. Danutą Rytel-Kuc (Rytel-Schwarz) zorganizowała dwie konferencje polsko-niemiecko-czeskie poświęcone certyfikacji języka polskiego jako obcego oraz zredagowała publikacje pokonferencyjne (wyd. Gnome – Katowice 2006 oraz PeterLang – Frankfurt am Main 2008). Jest współredaktorką serii „Biblioteka Interpretacji” oraz „Czytaj po polsku”.

prof. dr hab. Jolanta Tambor
(Uniwersytet Śląski)
Zobacz także zarząd w latach: 2012-2016 | 2008-2012 | 2004-2008 | 2000-2004 | 1997-2000

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl