Zarząd

dr hab. Anna Seretny

Doktor habilitowany nauk humanistycznych.
Jest adiunktem w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, gdzie pracuje w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego. W roku 1997 uzyskała doktorat w UJ za pracę poświęconą polskiej leksykografii pedagogicznej, która ukazała się drukiem pod tytułem Definicje i definiowanie (1998). W roku 2012 otrzymała tytuł doktora habilitowanego za monografię Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych (2011). Jako stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej przebywała na stażu w University of Connecticut (Storrs, USA). Prowadziła warsztaty, zajęcia językowe oraz wykłady gościnne m.in. w na uniwersytetach w Poczdamie, Chicago, Toronto, Londynie i Nowym Jorku.
Jest autorką licznych artykułów z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako nierodzimego (obcego/drugiego/odziedziczonego). Wraz z E. Lipińską napisała dwie monografie: ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (2005) i Między językiem obcym i ojczystym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego na przykładzie chicagowskiej diaspory polonijnej (2012). Współredagowała prace zbiorowe oraz tomy pokonferencyjne, m.in. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego (2006), Sprawności przede wszystkim (2006), Rozwijanie i testowanie sprawności językowych oraz kompetencji socjokulturowej i socjolingwistycznej (2008), Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2 (2011). Jest również współautorką podręczników do nauki języka Czy Czechów jest trzech? (1993) i Coraz bliżej Polski (1996), a także autorką ćwiczeń rozwijających sprawność czytania Kto czyta – nie błądzi (2006), Per aspera ad astra (2008) oraz obrazkowego słownika języka polskiego A co to takiego? (2003).
Od 2002 r. jest członkinią Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów działającego przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a także egzaminatorem z ramienia Komisji. W latach 2004-2008 była Prezesem Stowarzyszenia „Bristol”.
W swojej pracy naukowej zajmuje się badaniami kompetencji leksykalnej uczących się polszczyzny, analizą leksykalnej dostępności tekstów pisanych i mówionych, uwarunkowaniami efektywnej inferencji leksykalnej, formulicznością języka oraz zagadnieniami szeroko rozumianego pomiaru dydaktycznego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: