Biogramy członków

Anna Trębska-Kerntopf

Lublinianka z urodzenia i wyboru. W Lublinie przeszła wszystkie szczeble edukacji. Jej Alma Mater to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, na którym najpierw na podstawie, napisanej pod kierunkiem prof.dr.hab.Teresy Skubalanki, pracy magisterskiej „Słownictwo związane z życiem miasta w „Worku Judaszów” Sebastiana Klonowica1, otrzymała stopień magistra filologii polskiej a następnie na podstawie rozprawy doktorskiej„Aforyzm w nauczaniu języka polskiego jako obcego2 napisanej pod opieką prof. dr. hab. Jana Mazura - tytuł doktora nauk humanistycznych. W murach tej uczelni, na Wydziale Artystycznym, ukończyła też trzysemestralne podyplomowe studia kwalifikacyjne emisji głosu dla nauczycieli akademickich i kolegiów nauczycielskich. Tu też bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich została zatrudniona. Początkowo pracowała w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców na stanowisku lektora, asystenta i starszego asystenta. Stąd też w latach 1985-1989 została oddelegowana do pracy na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu w charakterze zagranicznego lektora języka polskiego w Republice Czeskiej. Po powrocie z Ołomuńca - od 1991 do 2007 pracowała w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na etacie wykładowcy a od 2008 roku do chwili obecnej jest zatrudniona w tej placówce na etacie starszego wykładowcy z doktoratem. W czasie roku akademickiego prowadzi różnorodne typy zajęć dydaktycznych. Między innymi w latach 2001-2006 uczyła języka polskiego studentów Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, w latach 2005 - 2011 prowadziła wykłady na Kursie Dokształcającym dla Kandydatów na Lektorów do Zagranicznych Ośrodków Akademickich, uczyła też języka polskiego jako obcego stypendystów programu Lane’a Kirklanda, repatriantów ze Wschodu (kurs zorganizowany przez Stowarzyszenie „Con Amore”) i słuchaczy podyplomowych studiów humanistycznych. Wykładała również emisję głosu i prowadziła lektorat języka polskiego na 3-letnich stacjonarnych studiach licencjackich filologii polskiej dla cudzoziemców. Na rocznych kursach przygotowawczych na studia wyższe w Polsce prowadziła lektorat języka polskiego, zajęcia z kultury polskiej, warsztaty teatralne, uczyła polskiego języka ekonomicznego, przygotowywała spektakle parateatralne, wieczory poetycko-muzyczne i konkursy recytatorskie z udziałem obcokrajowców. W czasie Lubelskiego Lata Polonijnego uczy języka polskiego jako obcego w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej, na wakacyjnym kursie Praktyki Językowe (dla studentów ze Wschodu) oraz na warsztatach metodycznych dla nauczycieli polonijnych. Od 2008 prowadzi zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego na trzysemestralnych Podyplomowych studiach kwalifikacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (edycje w Lublinie, Nowym Jorku i Chicago). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół językoznawstwa polskiego, historii języka polskiego, historii literatury, teorii literatury, nauczania kultury i metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Jest autorką, bądź współautorką blisko 60 publikacji, w tym współautorką trzech podręczników dla cudzoziemców, jednego zbioru zadań certyfikatowych a także współredaktorką tomu poświęconego 30-leciu istnienia NSZZ „Solidarność” na UMCS. Wygłosiła 32 referaty na międzynarodowych konferencjach naukowych zorganizowanych w Polsce oraz 3 na zagranicznych (Praga, Olomouc, Ostrawa) oraz kilka referatów na konferencjach ogólnopolskich. Za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne otrzymała trzy Nagrody Rektora UMCS. W 2000 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od 2000 roku uczestniczy w pracach i szkoleniach Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego i jest egzaminatorem z ramienia tej Komisji. Od 1998 roku należy do Stowarzyszenia „Bristol”. Na prawie wszystkich konferencjach organizowanych przez to stowarzyszenie wygłosiła referaty opublikowane poźniej w tomach pokonferencyjnych.
Jest mężatką, ma jedną córkę. Interesuje się miniaturami literackimi, malarstwem i muzyką klasyczną. Lubi podróżować, pływać i jeździć na rowerze.
Wybrane publikacje:
 1. Podręczniki współautorskie do nauczania języka polskiego jako obcego
  • Ciesielska-Musameh R., Trębska-Kerntopf A., 1998, Średniowiecze. Podręcznik do nauki historii literatury polskiej dla Polonii i cudzoziemców, Lublin.
  • Ciesielska-Musameh R., Trębska-Kerntopf A., 2000, Odrodzenie. Podręcznik do nauki historii literatury polskiej dla Polonii i cudzoziemców, Lublin.
  • Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 2006, Ekonomia – to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców, Lublin.
 2. Wsółautorki zbiór zadań testowych do nauczania jpjo
  • Butcher A., Maliszewski B., Przechodzka A., Rzeszutko-Iwan M., Trębska-Kerntopf A., 2009, Wokół Lublina. Zadania testowe z języka polskiego jako obcego. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany, Lublin.
 3. Wybrane prace autorskie
  • Trębska A., 1980, Pole wyrazowe Miasto w „Worku Judaszowym” Sebastiana Klonowica, „Zeszyty Językoznawcze UMCS”, Lublin, s. 83-100.
  • Trębska A., 1987, Polskie prace dotyczące ekspresywności - przegląd problematyki,1987,[w:] Slavica Olomucensis, Facultas Philosophica. Philologica 56, Praha, s. 177-185.
  • Trębska A., 1988, Mechanizmy prowadzące do powstawania neosemantyzmów ekspresywnych, [w:] Z cesko-polskich jazykovych a literarnych styku. red. J. Petr, Katedra Slavistiky na Filozoficke Fakulte Univerzity Karlovy v Praze, Praha, s. 157-171.
  • Trębska-Kerntopf A.,1993, Kultura wartości zakodowana w języku a nauczanie języka polskiego jako obcego, [w:] Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu red. J. Mazur, Lublin, s. 153-163.
  • Trębska-Kerntopf A., 1995, Percepcja symboli zwierzęcych-różnice i podobieństwa w myśleniu obrazowym Polaków i cudzoziemców, [w:] Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu, pod red. J. Mazur, Lublin, s. 175-193.
  • Trębska-Kerntopf A., 1998, 50 lat polonistyki na Uniwersytecie im. F. Palackiego w Ołomuńcu, [w:] Promocja języka i kultury polskiej w świecie pod red. J. Mazur, Lublin, s. 151-157.
  • Trębska-Kerntopf A., 1999, „Błędne koło ratunkowe” czyli dwa frazeologizmy w jednym aforyzmie, [w:] Sbornik prispevku z VI konference polonistu Ćeske Republiky, Ostrava 19-20. 11.1997, Universitas Ostraviensis Acta Facultatis Philosofhicae. Polonica 1997, Ostravska Univerzita Ostrava, Filozoficka fakulta, s. 51-54.
  • Trębska-Kerntopf A., 2000, Praca z tekstem poetyckim w grupie o profilu polonistycznym na poziomie zaawansowanym [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych red. J. Mazur, Lublin, s. 175-185.
  • Trębska-Kerntopf A., 2004, Aforyzm (miniatura literacka) w aspekcie nauczania języka polskiego jako obcego, [w:] Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego Materiały z Konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, red. A. Seretny, W. Martyniuk i E. Lipińska, Kraków, s. 27-47.
  • Trębska-Kerntopf A., 2004, „Przyszłość ocala co jej potrzebne”- aluzje literackie w aforyzmach, [w:] W kręgu wiernej mowy, tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Mazurowi w czterdziestolecie pracy naukowej, red. M. Wojtak, M. Rzeszutko, Lublin, s. 225-239.
  • Trębska-Kerntopf A., 2005, Kto czyta nie błądzi - o różnych stylach czytania ze zrozumieniem tekstu autentycznego w nauczaniu języka polskiego jako obcego (na przykładzie aforyzmu), [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, Warszawa, s.430-440.
  • Trębska-Kerntopf A., 2006, Polska i Polacy w aforystycznych definicjach, [ w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2, red. J. Mazur , M. Rzeszutko-Iwan, Lublin, s. 13-25.
  • Trębska-Kerntopf A., 2007, Odrzeczywistnianie świata w aforystycznych definicjach, [w:] Humor i Karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, red. J. Mazur, M. Rumińska, Lublin, s. 133-147.
  • Trębska-Kerntopf A., 2007, „Piękno jako wartość”- scenariusz zajęć na lektoracie języka polskiego jako obcego w ramach cyklu „Nauczanie przez i dla wartości”, [w:] Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin, s. 267-279.
  • Trębska-Kerntopf A., 2008, Możliwości wykorzystania aforyzmu w rozwijaniu sprawności mówienia, [w:] Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. M. Witkowska - Gutkowska, B. Grochala, Łódź, s. 55-71.
  • Trębska-Kerntopf A., Co słychać w słuchowisku? Czyli o technikach pracy z teatrem wyobraźni na zajęciach języka polskiego jako obcego, 2011, [w:] Teksty i Podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 3, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców t.18, red. B. Grochala, M. Wojenka-Karasek, Łódź, 63-73.
  • Trębska-Kerntopf A., Metody aktywizujące w glottodydaktyce polonistycznej – opis metody projektu, Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 135-145.
  • Trębska – Kerntopf A., Zastosowanie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w glottodydaktyce polonistycznej, [w:] Sukcesy, problemy, wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Filologiczno-Filozoficzny Prace Komisji Językoznawczej Tom 62, (red.) A. Mielczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-Wiktorowicz, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013b, s.139-164.
 4. Wybrane prace współautorskie w układzie alfabetycznym
  • Brzeziński J., Trębska-Kerntopf A., 2010, „Spektakl teatralny Poemat o mieście Lublinie J. Czechowicza jako przykład integratywnego i interaktywnego nauczania kultury w CJKP UMCS”, [w:] „Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego”, red. P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz, Warszawa, Wyd. UW; s. 221-228.
  • Brzeziński J., Trębska-Kerntopf A. 2011, Teatr i działalność artystyczna w CJKP UMCS, [W:] Służbie języka i kultury. Jubileusz XX- lecia Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, red. J. Mazur, A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin, Wyd. UMCS, s.73-89.
  • Brzeziński J., Trębska-Kerntopf A., 2011, Lekcja polskiego dla nie-Polaków, czyli o możliwościach wykorzystania piosenek Agnieszki Osieckiej w glottodydaktyce, [W:] Po prostu Agnieszka w 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, red. I. Borkowski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 287-299.
  • Brzeziński J., Trębska-Kerntopf A., 2011, Osoba Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II w nauczaniu kultury polskiej w CJKP UMCS w Lublinie – retrospekcja i współczesność, [w:] „Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II” , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 177-203.
  • Brzeziński J., Trębska-Kerntopf A., 2011, Teatr i działalność artystyczna w CJKP UMCS, [w:] W służbie języka i kultury. Jubileusz XX-lecia Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, red. J. Mazur, A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska, K. Sobstyl, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 73-87.
  • Brzeziński J., Guziuk-Świca B., Trębska-Kerntopf A., Legenda jako tworzywo projektów kulturowych w glottodydaktyce polonistycznej, 2014, [w:] Metoda projektów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Od teorii do praktyki, red. K. Filipowicz – Tokarska, Berlin.
  • Ciesielska – Musameh R., Grzesiuk A., Trębska-Kerntopf A., 1994, Nauczanie cudzoziemców historii literatury polskiej. Koncepcja podręcznika, [w:] Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu red. Jan Mazur, Lublin, s.115-125.
  • Ciesielska-Musameh R., Trębska- Kerntopf A., 2006, Musical jako kolaż tekstów kultury, [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku t. 1, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin, s.107-115.
  • Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 1998 a., Teksty prymarne, adaptowane i sekundarne w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie średnim-problemy i postulaty, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 10, s.35-41
  • Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 1998 b., Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców-koncepcja podręcznika, [w:] Socjolingwistyczne i kulturoznawcze elementy w nauczaniu języków obcych w aspekcie jednoczącej się Europy.Materiały IX międzynarodowej konferencji naukowo-dydaktycznej, 8-11 października 1998, red. naukowy R. Kuźmińska, Prace Naukowe Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej 34 seria: Konferencje: 2, Wrocław, s. 60-68.
  • Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 2004 a.,Kolorowo o niekolorowych kolorach, czyli jak uczyć się bawiąc, a bawić ucząc na zajęciach J P j O, [w:] Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia "Bristol" red. A. Dąbrowska, Wrocław, s.395-405.
  • Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 2004 b. , Kulturowe zróżnicowanie symboliki barw niekolorowych-konsekwencje dla glottodydaktyki, [w:] Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia "Bristol" pod red. A. Dąbrowskiej, Wrocław, s. 385-395.
  • Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 2004 c., Rytualizacja aktu notarialnego a dydaktyka języka polskiego jako obcego, [w:] Rytualizacja w komunikacji społecznej i interkulturowej pod red. J. Mazura, Lublin, s. 139-145.
  • Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 2008, Propozycje ćwiczeń na rozumienie ze słuchu do podręcznika "Ekonomia-to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców", [w:] Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, red. A. Seretny i E. Lipińska, seria, red. W. Martyniuk, Kraków, s.49-71.
  • Przechodzka A., Trębska-Kerntopf A., 2000, Przydatność portretu psychologicznego studenta ze Wschodu (na podstawie badań ankietowych) w nauczaniu JPjO w grupach zaawansowanych językowo, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych red. J. Mazur, Lublin, s. 309-317.
  • Przechodzka A., Trębska-Kerntopf A., 2001, Miejsce dzieła sztuki malarskiej w nauczaniu multimedialnym języka polskiego jako obcego, [w:] Inne optyki Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego red. R. Cudak i J. Tambor, Katowice, s.183-198.
  • Trębska-Kerntopf A., Wawrzyczek I., Uroczystości jubileuszowe NSZZ „Solidarność” na UMCS, Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego”, nr 1 (799) Lublin, s. 8-9.
  • Trębska – Kerntopf A., Brzeziński J., 2013, Praca z tekstami XX-wiecznych mistrzów polszczyzny jako przykład konstruktywistycznej kultury uczenia w glottodydaktyce polonistycznej w CJKP UMCS, [w:] Edukacja międzykulturowa. Forum glottodydaktyczne. Materiały z konferencji naukowej, pod red. Anny Rabczuk, Warszawa 2013, s. 66-81, wydanie internetowe: http://www.polonicum.uw.edu.pl/pdf/forum_ksiazka.pdf., Warszawa.
  • Trębska – Kerntopf A., Brzeziński J., 2013c, Kultura żywego słowa i emisja głosu w CJKP UMCS jako zajęcia uświadamiające wykorzystanie środków aktorskich w komunikowaniu społecznym, [w:] Komunikacja jest w nas.Procesy komunikowania w kulturze, mediach, języku i administracji, (red.) Anna Warych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski, s.107-119.
 5. Prace współredaktorskie
  • XXX lat NSZZ „Solidarność“ Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, red. M. Nowak, A.Trębska-Kerntopf, I. Wawrzyczek, Lublin
 6. Wywiady
  • W trosce o Polonię ze Wschodu. Wywiad z Anną Trębską-Kerntopf,1992, [ w:] „Exodus” katolickie pismo Wspólnoty Polskiej w Europie, nr 7-8 /, s.5.
  • Pomoc Polakom na Wschodzie. Rozmowa z mgr Anną Trębską-Kerntopf, 1994, [w:] Ks. R. Iwan, U progu polskiej demokracji. Szkice etyczno-społeczne, wywiady-rozmowy, Norbertinum Lublin-Kilonia, Biblioteka Polonii Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL red. E. Walewander, s.160-166.

1 opublikowanej w „Zeszytach Językoznawczych” UMCS: Pole wyrazowe Miasto w „Worku Judaszowym” Sebastiana Klonowica, „Zeszyty Językoznawcze UMCS”, Lublin, s. 83-100.
2 Praca ukaże się drukiem w Wydawnictwie UMCS w grudniu 2014r. pod tym samym tytułem.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: