Biogramy członków

dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Katedrze Języka Polskiego KUL, wykładowca na kierunku Retoryka stosowana (Wydział Filozofii KUL). Od roku akademickiego 2013/2014 opiekun specjalizacji glottodydaktycznej w Instytucie Filologii Polskiej KUL. Dyplomowany logopeda. Brała udział w kształceniu tłumaczy symultanicznych (zajęcia z retoryki praktycznej języka polskiego)w ramach projektu unijnego "UMCS na rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy". Laureatka projektu stażowego dla naukowców "Transfer wiedzy szansą biznesu" (2012 r.). Jest współzałożycielem i redaktorem działającej od 2009 r. Internetowej Poradni Językowej KUL, redaktorem działu "Grammatica" w czasopiśmie "Trivium" oraz sekretarzem 12. zeszytu Roczników Humanistycznych KUL "Glottodydaktyka". Od kilkunastu lat uczy języka polskiego jako obcego. Swoje doświadczenia glottodydaktyczne zdobywała, prowadząc od 1997 r. różnego typu zajęcia w Szkole Kultury i Języka Polskiego KUL. Obecnie uczestniczy jako wykładowca w realizacji "Studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego i kultury polskiej" (edycja: Chicago) oraz kursów dokształcających w zakresie glottodydaktyki polonistycznej dla nauczycieli polonijnych w Kanadzie.
Główne zainteresowania badawcze wiążą się z pragmatyką językową, zarówno w ujęciu diachronicznym, jak i synchronicznym. I naukowo, i hobbystycznie zafascynowana problematyką dwujęzyczności i dwukulturowości. Autorka ponad 30 publikacji z zakresu teorii i historii stylu retorycznego, językowych strategii perswazji i manipulacji w różnych formach komunikacji publicznej oraz teorii i praktyki kultury języka polskiego. Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: