Biogramy członków

dr Anna Burzyńska-Kamieniecka

Absolwentka filologii polskiej i podyplomowych studiów emisji głosu, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Pracowni Lingwistyki Antropologicznej, lektorka języka polskiego jako obcego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się zwłaszcza wokół zagadnień związanych z lingwistyką kulturową oraz glottodydaktyką polonistyczną (szczególnie jeżeli chodzi o nauczanie kultury polskiej cudzoziemców oraz sytuację polszczyzny na Kresach Wschodnich). Prowadzi badania nad dawnymi podręcznikami do nauczania języka polskiego cudzoziemców (XVI-XVIII w.). Zajmuje się także problematyką przenikania języków i kultur na terenach pogranicza. Współorganizuje karpackie konwersatoria z cyklu „Język a Kultura”, pełni funkcję sekretarza redakcji serii wydawniczej pod tym samym tytułem. Organizuje również konferencje naukowe poświęcone językowi i kulturze dawnych Kresów Wschodnich.
Pracowała nad certyfikacją języka polskiego jako obcego, w ramach współpracy z Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego BUWiWM MSW uczestniczyła w pracach Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów (w latach 2002 – 2009 kierowała zespołem zajmującym się testowaniem sprawności rozumienia ze słuchu), jako egzaminatorka brała udział w egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w kilkunastu ośrodkach w kraju i za granicą (m.in. w Chinach, Japonii i USA). Dla studentów filologii polskiej (specjalność Nauczanie języka polskiego jako obcego) oraz na studiach podyplomowych prowadzi wykłady i konwersatoria z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, a także zajęcia na temat testowania i oceny cudzoziemców uczących się języka polskiego. Jest autorką wielu publikacji z zakresu dydaktyki języka polskiego jako obcego, wśród których najważniejsze to monografia Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy... O glottodydaktycznych aspektach relacji „język a kultura” w nauczaniu języka polskiego jako obcego (Wrocław 2002) oraz liczne rozprawy i artykuły, w tym między innymi: Kategoria ilości jako problem glottodydaktyczny (w:) Kształcenie językowe w szkole, t.10, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2014, red. M. Dudzik, K. Bakuła, Wrocław 1998, s. 121-129; Świadomość normy i błędu w dydaktyce języka polskiego jako obcego (w:) Mowa rozświetlona myślą, red. J. Miodek, Wrocław 1999, s. 182-191; Nazwy własne a przekaz treści kulturowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego (w:) XXVI Rozprawy Komisji Językowej WTN, Wrocław 2000, s. 91-99; Kognitywna teoria metafory w nauczaniu języka polskiego jako obcego (w:) Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, red. R. Cudak, J. Tambor, Katowice 2001, s. 109–118; Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w nauczaniu języka polskiego jako obcego (w:) Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia „Bristol”, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2004, s. 157–164; Przydatność tekstu satyrycznego w testowaniu sprawności rozumienia ze słuchu - z doświadczeń egzaminacyjnych (w:) Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, red. A. Seretny, E. Lipińska, Kraków 2008, s.39-48; Wykorzystanie elementów wizualnych w testowaniu sprawności rozumienia ze słuchu na egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego (w:) Język polski jako obcy: problemy certyfikacji według standardów europejskich. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Lwów 23-24 kwietnia 2009 r., red. J. Tambor, A. Krawczuk, O. Antoniw, Lwów 2010, s. 94-105. Przygotowała także (wraz z A. Dąbrowską, M. Pasieką i U. Dobesz) na zlecenie różnych instytucji kilka programów nauczania oraz podręcznik Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany, Wrocław 2005 (wyd. 2, Wrocław 2008). Redaktorka i współredaktorka wielu tomów pokonferencyjnych, w tym m.in. tomu Kresowe dziedzictwo. Studia nad językiem, historią i kulturą (Wrocław 2012) oraz Przeszłość i teraźniejszość edukacji na Kresach. Zbiór studiów z języka i kultury (Wrocław 2013).

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: