Biogramy członków

Kamila Kwiatkowska

Doktorantka w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu glottodydaktyki polonistycznej. Absolwentka Instytutu Filologii Polskiej UMCS, a także studiów podyplomowych: Nauczanie języka polskiego jako obcego (UMCS), Logopedia (UMCS) oraz Nauczanie „wiedzy o kulturze” i animacja kultury (Uniwersytet Warszawski).
Nauczaniem cudzoziemców zajmuje się od roku 2006. Pracowała m.in. w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, gdzie prowadziła lektorat języka polskiego na: rocznym kursie przygotowawczym do studiów w Polsce, Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej oraz kursie dla studentów programu Erasmus. Od roku akademickiego 2013/2014 pracuje jako lektorka języka polskiego na Państwowym Uniwersytecie Mołdawskim w Kiszyniowie.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół glottodydaktyki polonistycznej oraz możliwości wykorzystania w nauczaniu cudzoziemców teorii i praktyki wypracowanej na gruncie logopedii.

PUBLIKACJE:
  1. Czy każdy błąd jest błędem? Kilka uwag na temat względności błędów językowych, [w:] Błąd w literaturze, kulturze i językach narodów słowiańskich, Lublin 2014, s. 241-253.
  2. „Zgłaszam się do Was w pytaniu o...”, czyli o tym, jak Polacy ze Wschodu realizują wybrane aspekty wzorca gatunkowego podania, „Język a Kultura” t. 23, Wrocław 2012, s. 257-272.
  3. Miejsce życiorysu w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, Toruń 2011, s. 266-280.
  4. Kreowanie rzeczywistości w komunikacji politycznej, „Acta Humana” nr 2, Lublin 2011, s. 123-135.
  5. Polska solidarna – Polska liberalna. Przykład sztucznego podziału rzeczywistości w działaniach propagandowych, „Acta Humana” nr 1, Lublin 2010, s. 113-124.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: