Biogramy członków

dr Marcin Maciołek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Od października 2011 roku asystent w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich. W 2008 roku ukończył z wyróżnieniem filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracę magisterską na temat: Anglicyzmy komputerowe. Adaptacja i oddziaływanie na polszczyznę ogólną napisał pod naukowym kierunkiem prof. UŚ, dr hab. Jolanty Tambor. Pracę doktorską poświęcił kształtowaniu się polskiej nomenklatury entomologicznej. Jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół zagadnień związanych z rozwojem zasobu leksykalnego polszczyzny współczesnej i historycznej, wpływem techniki na rozwój języka, a także gramatyką historyczną języka polskiego (w szczególności z ewolucją podsystemu fonologicznego) oraz glottodydaktyką polonistyczną. Od kilku lat współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ, ucząc języka polskiego jako obcego w grupach o różnym poziomie zaawansowania. Prowadził zajęcia z zakresu podstaw fonetyki i prawideł poprawnej wymowy oraz praktycznej gramatyki języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Katowicach, Berlinie, Lipsku, Rzymie oraz we Lwowie, a także seminaria z zakresu recepcji tekstu specjalistycznego dla studentów polonistyki Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. W ramach programu Erasmus prowadził zajęcia lektoratowe z języka polskiego oraz wykłady z zakresu wybranych zagadnień gramatyki historycznej i historii języka polskiego dla studentów Uniwersytetu w Debreczynie. W 2010 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymał od JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego Nagrodę Zespołową I stopnia za działalność dydaktyczną i organizacyjną. W 2011 roku prowadził warsztaty polonistyczne oraz kurs języka polskiego dla nauczycieli i studentów Uniwersytetu Państwowego im. akademika E.A. Buketowa w Karagandzie (Kazachstan). Jest autorem kilku artykułów i recenzji naukowych oraz książki Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach (Katowice 2009, 2010).

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: