Aktualności

Dodane: 2015-06-18

Ogólna charakterystyka dorobku naukowego i dydaktycznego prof. zw. dr. hab. Władysława T. Miodunki

18 czerwca 2015 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim
rozpoczną się obchody jubileuszu

prof. zw. dr. hab. Władysława T. Miodunki

pierwszego prezesa Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

Przedstawiamy sylwetkę naukową Jubilata

Ogólna charakterystyka dorobku naukowego i dydaktycznego

Po początkowym zainteresowaniu polszczyzną współczesną, zwłaszcza jej składnią i semantyką (polami semantycznymi), W. T. Miodunka zajął się lingwistyką stosowaną. Decydujący wpływ na zmianę jego zainteresowań naukowych miał pobyt we Francji, w Université de Toulouse – Le Mirail w latach 1973 – 1977, gdzie W. Miodunka był lektorem języka polskiego w Departamencie Języków Słowiańskich oraz studiował lingwistykę stosowaną, uzyskując doctorat de troisième cycle (DEA) z lingwistyki stosowanej. Po powrocie do UJ zajął się tworzeniem Zakładu Językoznawstwa Stosowanego do nauczania języka polskiego jako obcego w Instytucie Badań Polonijnych UJ. Jako kierownik tego Zakładu zwracał szczególną uwagę na rozwój naukowy kadry, wprowadzenie nowych programów nauczania języka polskiego jako obcego oraz przygotowywanie nowych, opartych na podstawach naukowych podręczników. Koordynacja badań polonijnych w skali ogólnopolskiej w latach 1982 – 1990 skłoniła go do zajęcia się badaniami etnicznymi, a zwłaszcza językiem polskim w świecie, szczególnie w Europie Zachodniej, w Australii i w Ameryce Łacińskiej. Wówczas też zaczęło się kształtować jego zainteresowanie związkiem znajomości języka z tożsamością narodową u osób polskiego pochodzenia (np. w Australii i później w Brazylii). Wyjazdy do Brazylii w latach 1995 – 1996 i jego doświadczenia związane z kształceniem na studiach podyplomowych nauczycieli języka polskiego jako obcego/ drugiego miały decydujący wpływ na zainteresowanie bilingwizmem polsko-portugalskim oraz szerzej – studiami latynoamerykańskimi. Po powrocie do UJ założył Katedrę Ameryki Łacińskiej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz był jej pierwszym kierownikiem (1998 – 2003). Koniec wieku XX i pierwsze lata XXI w. to okres umacniania glottodydaktyki polonistycznej w UJ, zakończony przejściem kierowanego przez prof. Miodunkę Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie na Wydział Polonistyki UJ w 2005 r. W tym samym roku w ramach studiów polonistycznych uruchomiono na studiach magisterskich II stopnia specjalność „Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego”. Od 2003 r. jest przewodniczącym Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i kieruje procesem certyfikacji języka polskiego jako obcego.


WYKAZ PRAC NAUKOWYCH

MONOGRAFIE:
 • Funkcje zaimków w grupach nominalnych współczesnej polszczyzny mówionej. Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1974.
 • Teoria pół językowych: społeczne i indywidualne ich uwarunkowania. UJ, Kraków 1980.
 • Podstawy leksykologii i leksykografii. PWN, Warszawa 1989.
 • Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycznej. Universitas, Kraków 2003.

REDAKCJA PRAC ZBIOROWYCH:
 • Language and Nation. Material from a symposium edited by W. Miodunka. PWN, Warszawa – Kraków 1987.
 • Język polski w świecie. Zbiór studiów pod red. W. Miodunki. PWN, Warszawa 1990.
 • Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny. Zbiór materiałów opracowanych przez Komisję Ekspertów MEN pod red. W. Miodunki. UJ, Kraków 1992.
 • Europa państw – Europa narodów. Problemy etniczne Europy Środkowo-wschodniej. Pod red. G. Babińskiego i W. Miodunki. Nomos, Kraków 1995.
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego. Materiały z I konferencji polonistów zagranicznych i polskich zwołanej z inicjatywy Grupy „Bristol” do Instytutu Polonijnego UJ pod red. W.T. Miodunki. UJ, Kraków 1997.
 • II Forum Kultury Słowa. Edukacja językowa Polaków pod red. W. Miodunki. Kraków 1998.
 • Oswajanie chrząszcza w trzcinie czyli o kształceniu cudzoziemców w Instytucie Polonijnym Uniwersytetu Jagiellońskiego pod red. W. Miodunki i J. Rokickiego. Universitas, Kraków 1999.
 • Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne pod red. W.T. Miodunki. Universitas, Kraków 2004.
 • Krakowska dyskusja o kształceniu językowym na studiach filologicznych. Pod red. W. Miodunki, Tertium, Kraków 2008.
 • W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku pod red. W.T. Miodunki i A. Seretny. Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.
 • Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej. Praca zbiorowa pod red. W. T. Miodunki. Universitas, Kraków 2009.
 • (razem z R. Nyczem i T. Kunzem) Polonistyka bez granic. Tom 1: Wiedza o literaturze i kulturze; Tom 2: Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata. Universitas, Kraków 2010.
 • (razem z A. Dąbrowską i A. Pawłowskim) Wyzwania polskiej polityki językowej za granicą: kontekst, cele, środki i grupy odbiorcze. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej; Warszawa 2012.

ARTYKUŁY NAUKOWE:
 • Dziesięciolecie Stowarzyszenia „Bristol” [w:] W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego w progu XXI wieku pod red. W.T. Miodunki i A. Seretny, Kraków 2008, s. 13-18.
 • Lingwistyka stosowana a nauczanie języka polskiego jako obcego. Lingwistyka Stosowana. Przegląd, tom 1, 2009, s. 61 – 80.
 • Profesor Zofia Kurzowa a nauczanie języka polskiego jako obcego [w:] W kręgu języka. Materiały konferencji „Słowotwórstwo-słownictwo– polszczyzna kresowa” pod red. M. Skarżyńskiego i M. Szpiczakowskiej. Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, s. 43-48.
 • Kto i dlaczego należy do nowej generacji w glottodydaktyce polonistycznej? [w:] Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej, 2009, s. 9 – 14.
 • Historia polszczyzny jako języka obcego. O potrzebie i koncepcji opisu [w:] Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj pod red. R. Przybylskiej, J. Kąsia i K. Sikory. Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 119 – 131.
 • Polszczyzna jako język drugi. Definicja języka drugiego [w:] Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji jej jubileuszu, pod red. J.S. Gruchały i H. Kurek. Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s.233 – 245.
 • Obecność w historii języka polskiego studiów nad polszczyzną mniejszości narodowych i grup etnicznych. Jubileusz prof. Marii Strycharskiej-Brzeziny. LingVaria V, 2010, nr 2 (10), s. 267 – 277.
 • Glottodydaktyka polonistyczna w dobie globalizacji i informatyzacji [w:] Polonistyka bez granic pod red. R. Nycza, W. Miodunki i T. Kunza. Universitas, Kraków 2010, tom 2, s. 41 – 54.
 • Dwujęzyczność, walencja kulturowa i tożsamość emigracji polskiej w świecie. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXVI, 2010, s. 51-73.
 • Jak dwujęzyczność dzieci polonijnych może wpływać na ich szacunek do rodziców? Na marginesie badań prof. Jagody Cieszyńskiej [w:] Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – metoda krakowska pod red. J. Cieszyńskiej, Z. Orłowskiej-Popek, M. Korendo. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 7-17.
 • Lingwistyczne i dydaktyczne podstawy kształcenia nauczycieli języka polskiego jako obcego. Lingwistyka Stosowana. Przegląd, 3, 2011, s. 87-98.
 • Między etniczno-politycznym a kulturowym rozumieniem narodu. O potrzebie historycznojęzykowych badań polszczyzny jako języka obcego i drugiego. LingVaria, VI, 2011, nr 1, s. 179-204.
 • Język polski w świecie – certyfikacja jego znajomości a globalizacja. Język Polski XCI, 2011, nr 4, s. 250-262.
 • Studiować za granicą czy studiować zagranicę? Uczenie się języka polskiego przez cudzoziemców uczestniczących w programie Erasmus w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2006 – 2008 [w:] Internacjonalizacja studiów wyższych pod red. W. Martyniuka. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2011, s. 125-138.
 • Wpływ certyfikacji na jakość nauczania języka polskiego jako obcego. Języki Obce w Szkole, 2011, nr 4, s. 38-40.
 • Programy nauczania języka polskiego jako obcego w rzeczywistości europejskiej. LingVaria VII, 2012, z. 1, s. 223-242.
 • Badania słownictwa polskiego powiązane z nauczaniem języka polskiego jako obcego [w:] Mundus Verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa pod red. M. Pachowicz i K. Choińskiej. PWSZ, Tarnów 2012, s. 632-645.
 • Polski nie całkiem obcy. Poza granicami polszczyzny [w:] Na pograniczach literatury pod red. J. Fazana i K. Zajasa. Kraków 2012, s. 174-189.
 • Język polski w świecie: nauczanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego i drugiego [w:] Oblicza polszczyzny pod red. A. Markowskiego i R. Pawelca. Warszawa 2012, s. 211- 229.
 • Interdyscyplinarność glottodydaktyki polonistycznej. Poradnik Językowy 2012, z. 6, s. 67-81.
 • Jakość polszczyzny używanej przez cudzoziemców. Metody analizy jakości na materiale egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w roku 2011. Poradnik Językowy, 2013, z.1, s. 53-68.
 • Innowacje w glottodydaktyce polonistycznej [w:] Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych pod red. J. Mazura, A. Małyski i K. Sobstyl. Tom I, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 23-40.
 • O potrzebie innowacji w dydaktyce polonistycznej [w:] Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany pod red. A. Dziadka, K. Kłosińskiego, F. Mazurkiewicza. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013, s. 405-415.
 • Polskie książeczki z roku 1539 jako zabytek z historii nauczania języka polskiego jako obcego [w:] Sapientia ars vivendi. Księga Jubileuszowa ofiarowana prof. A. Dąbrowskiej pod red. A. Burzyńskiej-Kamienieckiej i A. Libury. Wrocław 2013, s. 241-250.
 • Podejście zorientowane na działanie w nauczaniu języków obcych: od (małych) zadań do (dużych) projektów [w:] Języki Obce w Szkole, 2013, nr 2, s. 6. 10-lecie certyfikacji języka polskiego jako obcego i jej wpływ na nauczanie polszczyzny cudzoziemców. Języki Obce w Szkole, 2013, nr 3, s.16-22.
 • O definiowaniu języków ojczystego i obcego oraz o „terminologicznym chaosie” w glottodydaktyce – polemicznie. LingVaria VIII, z. 2, s. 275-283.
 • Glottodydaktyka polonistyczna w rozwoju nauczania i badań polszczyzny w latach 1950-2012 [w:] 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska, procesy, tendencje pod red. A. Dunin-Dudkowskiej, A. Małyski. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 681-710.
 • Sukcesy i problemy nauczania polszczyzny jako języka polskiego jako obcego [w:] Sukcesy, problemy i wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego pod red. A. Mielczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-Wiktorowicz, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2014, s. 11-26.
 • Dwujęzyczność polsko-obca w Polsce i poza jej granicami. Rozwój i perspektywy badań. LingVaria 2014, IX, nr 1, s. 199-226.
 • Rozwój nauczania polszczyzny jako języka obcego w Polsce w latach 1952 – 2012 [w:] Proměny Polonistiky. Tradice a vyzvy polonistickych studii pod red. M. Benešovej, R. Rusin Dybalskiej, L. Zakopalovej. Karolinum, Praha 2014, s. 231-238.
 • La polonictica italiana nel contesto della polonistica mondiale [w:] Maestri della polonistica italiana. Atti del convegno dei polonisti italiani pod red. M. Ciccarini i P. Salwy. PAN. Roma 2014, s. 9-26.
 • Teksty literatury polskiej w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego i ich odbiór przez cudzoziemców. Refleksje po latach [w:] Materiały konferencji z okazji 60-lecia polonistyki w Pekinie pod red. Zhao Ganga

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW AKADEMICKICH
 • Wybór współczesnych tekstów polskich, W. Miodunka, J. Strutyński, D. Wesołowska, UJ, Kraków 1972,
 • Polska po polsku. Podręcznik języka polskiego dla początkujących. Część I i II., W. Miodunka, J. Wróbel, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1986.
 • La prononciation polonaise pour les francophones. UJ, Kraków 1987.
 • Cześć, jak się masz? A Polish Language Textbook for Beginners. Universitas, Kraków 1993, 1996, 1998.
 • Uczmy się polskiego. Let’s learn Polish. Podręcznik do programu wideo. Część I i II. Fundacja Upowszechniania Nauki, Warszawa 1996.
 • Cześć, jak się masz? Polonês para iniciantes. Editora da Universidade de Brasília. Brasília 2001.
 • Cześć, jak się masz? Część I: Spotykamy się w Polsce. A Polish Language Textbook. Wyd. I z CD. Universitas, Kraków 2005.
 • Cześć, jak się masz? Część II: Spotkajmy się w Europie. A Polish Language Textbook. Wyd. I z CD. Universitas, Kraków 2006.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: